Vedtægter for Skødstrup Fællesråd

 

§1. Navn:

Skødstrup Fællesråd.
 

§2. Formål:

Skødstrup Fællesråd skal arbejde for at fremme og koordinere lokale interesser for beboerne i lokalområdet med postnr. 8541.
Skødstrup Fællesråd skal overfor Århus Kommune og andre offentlige myndigheder forhandle lokal interesser, dersom medlemmerne ytrer ønske herom. Ligeledes skal Skødstrup Fællesråd være det lokale organ, som Århus Kommune og andre offentlige myndigheder kan forhandle lokalområdets interesser med.
Skødstrup Fællesråd kan tage initiativer til at fremme samarbejdet i lokalområdet, så der kan skabes bedre trivsel og et bedre miljø for beboerne i området.
Skødstrup Fællesråd skal sørge for god kommunikation i lokalområdet, hvilket f.eks. kan gøres ved at udgive et lokalt blad eller redigere hjemmeside.
 

§3. Medlemsskab:

Som medlem kan optages enhver forening, institution, skole m.v., hvis aktiviteter falder indenfor Fællesrådets virksomhed.
Anmodningen om medlemsskab skal sendes til forretningsudvalget. Et enigt forretningsudvalg kan optage medlemmer. Er der ikke fuld enighed om optagelse, skal anmodningen forelægges til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde.
 

§4. Repræsentantskabet:

Repræsentantskabet er sammenslutningens højeste myndighed. Repræsentantskabet består af en repræsentant fra hver af de organisationer, som er tilsluttet Fællesrådet. Ingen repræsentant kan repræsentere mere end eet medlem af Fællesrådet. Organisationer, som er medlemmer af Fællesrådet,kanlade sig repræsentere ved flere personer, som alle kan udtale sig, men kun een har stemmeret. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal uanset antallet af fremmødte. Hver medlemsorganisation har en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dersom blot een repræsentant anmoder om det, skal afstemningen være skriftlig. Ved valg af personer skal afstemningen ligeledes være skriftlig, dersom én repræsentant anmoder om det.
 

§5. Repræsentantskabsmøder:

Repræsentantskabsmøder afholdes ordinært to gange om året, hvoraf det ene skal være i april måned og det andet i løbet af efteråret. Ekstraordinært kan repræsentantskabet indkaldes til møde, når mindst fire medlemmer af forretnings-udvalget eller mindst syv af Fællesrådets medlemmer skriftligt til formanden ytrer ønske herom.
Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal offentliggøres senest 6 uger før mødets afholdelse.
Forslag, der af et medlem ønskes behandlet på såvel et ordinært, som på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 4 uger inden mødets afholdelse. Senest 2 uger inden mødet udsendes endelig dagsorden.
Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Andre forslag kan vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte.

§6. Forretningsudvalget:

Forretningsudvalget består af 7 medlemmer, som vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde i april. Alle vælges for 2 år ad gangen sådan, at på lige år vælges 4 medlemmer og på ulige år vælges 3 medlemmer. Hvert år vælges én suppleant, som vælges for 1 år.
Hver medlemsorganisation kan kun vælge et medlem til til forretningsudvalget.
Forretningsudvalget konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. 
Forretningsudvalget leder arbejdet i Fællesrådet. Møder indkaldes med 14 dages varsel, og ledes af formanden. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er tilstede. Forretningsudvalget kan herudover udarbejde sin egen forretningsorden.

§7. Regnskab:

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges for 2 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde i marts – en på lige år og en på ulige år.
På samme møde vælges endvidere 1 revisor suppleant for 1 år ad gangen. Revisorer og revisorsuppleanter kan ikke være medlemmer af forretningsudvalget.

§8. Kontingent:

Alle medlemmer betaler et fast årligt kontingent. Det fastsættes for indeværende år på repræsentantskabs-mødet i marts sammen med fremlæggelse af budget ligeledes for indeværende år. For medlemmer, som ikke er medlemmer et helt år, kan kontingentet reduceres.
Der udsendes kontingentopkrævning hvert år senest 1. maj. Medlemmer, som er i restance har ikke stemmeret.
Medlemmer, som er i restance mere end 2 år, kan ekskluderes.

§9. Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller kassereren inden 1. oktober for at være gældende fra næste regnskabsår.

§10. Dagsorden:

Det ordinære repræsentantskabsmøde i april skal mindst indeholde følgende punkter på dagsordenen:

 1. Valg af dirigent.

 2. Forretningsudvalgets beretning - herunder beretning for evt. lokalt blad.

 3. Forelæggelse af revideret regnskab for Fællesrådet til godkendelse.

 4. Forelæggelse af revideret regnskab for evt. lokalt blad til godkendelse.

 5. Behandling af indkomne forslag.

 6. Forelæggelse af budget for Fællesrådet for indeværende år til oriente-ring.

 7. Fastsættelse af kontingent til Fællesrådet for indeværende år.

 8. Valg til forretningsudvalg (2 år) samt valg af én suppleant til forretningsudvalg (1år)

 9. Valg af én revisor (2 år) samt valg af én revisorsuppleanter (1 år).

 10. Eventuelt.

Repræsentantskabsmødet i efteråret skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Forretningsudvalgets halvårsberetning.

 3. Behandling af indkomne forslag.

 4. Eventuelt.

Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Behandling af indkomne forslag.

 3. Eventuelt.

§11. Udgivelse af lokalblad og lokal hjemmeside:

Fællesrådet kan udgive et lokalblad og redigere en lokal hjemmeside for at sikre en åben og god kommunikation mellem beboerne i lokalområdet med postnr. 8541.
Som ansvarshavende redaktør og som webmaster kan forretningsudvalget udpege en eller to personer, som 
a. dersom, de er valgte medlemmer af forretningsudvalget har de ansvaret for udgivelserne overfor forretningsudvalget.
b. dersom de er udpegede medlemmer af forretningsudvalget, kan de på lige fod med de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer orienteres om alt vedrørende forretningsudvalgets arbejde og uden stemmeret del-tage i forretningsudvalgets møder. 
Til redaktionen og til hjemmesiden skal forretningsudvalget af sin midte – dersom redaktør og/eller webmaster ikke er medlem af forretningsudvalget udpege et medlem, som sammen med redaktøren og webmasteren er ansvarlig for udgivelserne indenfor de to områder.
 

§12. Ophævelse:

Eventuel ophævelse af Skødstrup Fællesråd skal vedtages på 2 hinanden følgende repræsentantskabs-møder, hver med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Disse møder skal afholdes med mindst en måned imellem.
På det sidste af sådanne repræsentantskabsmøder træffes bestemmelse ved almindelig stemmeflertal om afvikling af Skødstrup Fællesråds økonomiske forhold. 
 


Vedtaget på repræsentantskabsmøde 24-04-2013

 

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.