Referat fra generalforsamlingen d. 22/10-2019.

 

Flagalleen afholdt generalforsamling tirsdag d. 22/10 2019 i Midtpunktet med deltagelse af 9 personer.

Hans-Georg Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelse samt dagsorden var opfyldt efter foreningens vedtægter og generalforsamlingen var beslutningsdygtig

 BESTYRELSENS BERETNING:

Formand Torben Ravn Sørensen oplyste, at det forgangne år havde været en pæn fremgang hvad udlejning angår. Det skyldes især udlejning til ED-DATA A/S, Vosnæs Gods, indvielse af letbane. Der var som vanligt udlejning til Erhvervsforeningen i forbindelse med Open by Night, Gymnastik-Afdelingen i Sportsforeningen samt Skødstrup Kirke, hvor der i år var en ekstra konfirmationsdag samt ved grundlovsmøde. 

I forbindelse med rejsegilde hos ED-Data A/S har det været nødvendigt, at få lavet nye jordspyd samt reparation af de bestående jordspyd. Der rådes nu over mere end 50 jordspyd.

Der har været bragt en artikel om Flagalleen i Ugebladet Hjemmet i forbindelse med flagets 800 års jubilæum.

Flagalleen har i 2020 50 års jubilæum og det bliver markeret i forbindelse med Open by Night d. 19. juni 2020.

Der har været en stor fremgang i medlemstallet fra  387 pr. 30/9-2018 og til 451 pr. 30/9-2019. Der er tilgang af 78 medlemmer samt en afgang på 14 ved udmeldelse/flytning samt manglende kontingentbetaling i 2 år. Der har været manglende kontingentbetaling fra 65 medlemmer.

Medlemsfremgangen skyldes især opslag på Facebook-siden 8541 - borger til borger når Flagalleen har været oppe. Disse indlæg er foretaget af Uffe Fast og har haft stor opmærksomhed.

Flagalleen håber snarligt at komme i gang med udvidelse på Grenåvej  ( venstre side ) fra Møllesvinget og frem til Vosnæsvej. 

Der bliver i 2020 som i 2019 ialt 3 konfirmationsdage, hvilket kan give en udfordring i forbindelse med opsætning. Flagdagene blev oplyst for 2020 og fremgår af fanebladet på hjemmesiden.

Torben rettede endvidere en tak til  Kim Andersens børn som har været behjælpelig med opsætning af Flagalleen. 

Sluttelig rettede Torben en tak til bestyrelsen med ægtefæller for det store arbejde i årets løb samt til Erhverv 8541 og Skødstrup Kirke for fast årlig leje og fam. Carlsen der siden 1970 har stillet opbevaringssted gratis til rådighed. 

REGNSKAB/KONTINGENT:

Kurt Rasmussen  fremlagde regnskabet der udviste et overskud på ca. kr. 29.000 af den ordinære drift. Ekstraordinære indtægter på kr. 2.000.  Samlet overskud ca. kr. 30.000. Den kontante egenkapital udgør ca. kr. 127.000.

Flagalleen har set sig nødsaget til at sælge foreningens obligationer, da udgifterne til investering er større end den opnåelige rente grundet det p.t. lave renteniveau.

Mobilepay har indført nyt gebyr på kr. 49 pr. måned samt kr. 0,75 pr. indbetaling, men da ca. 70% af medlemmerne betaler via denne løsning bliver Mobilepay opretholdt.

Kontingentet blev for alle medlemstyper fastsat til uændret kr. 100,00 årligt.

Kontingentet kan betales via Mobilepay samt overførsel til bankkonto. 

VALG:

På valg var Torben Ravn, Sørensen, Bent Bjerglund og Kim Andersen.De blev alle genvalgt med stort bifald til følge.  Bestyrelsen består desuden af  Uffe Fast og Kurt Rasmussen. Lissie Madsen blev genvalgt som suppleant. Gert Madsen og Knud Dahlerup blev genvalgt som revisor/revisorsuppleant.

EVT:

Der blev forespurgt om betaling via PBS. Bestyrelsen har droppet dette, da det vil betyde en merudgift på ca. kr. 5.000 årligt.

Flagalleen har oprettet en frivillig liste til personer som vil være behjælpelig med opstilling af alleen på tider, hvor bestyrelsen ikke har mulighed for dette. Det vil især være Grundlovsdag samt Valdemarsdag når disse ikke falder på en week-end. Der er foreløbelig 7 personer tilmeldt. Vi hører gerne nærmere såfremt der er personer der vil stå til rådighed.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen.

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.