Referat fra generalforsamlingen d. 31/10-2022.

 

Flagalleen afholdt generalforsamling mandag d. 31/10-2022 i Skødstrup Sognegård med deltagelse af 11 personer.

Hans-Georg Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelse samt dagsorden var opfyldt efter foreningens vedtægter og generalforsamlingen var beslutningsdygtig

 BESTYRELSENS BERETNING:

Formand Torben Ravn Sørensen fortalte om årets udlejning som efter corona i 2021 var steget til kr. 9.020 mod kr. 6.570 forrige år. Udlejning er primært sket til Skødstrup Kirke samt Erhverv 8541 til Open by night samt 2 stk. bagagerumsmarked. Udlejning i forbindelse med den ny tunnel samt ved Fællesrådets/Bladet 8541 jubilæum blev sponseret af Flagalleen. Medlemstallet er steget med 44 til nu 501. Flagalleen fik i det nye år stillet nye lokaler  gratis til rådighed af Fam. Carlsen. Der er tale om nye lyse lokaler med indlagt lys og mulighed for varme og bedre oplagring og tørremulighed for flagene. Huslejen er fortsat gratis. Flagalleen har malet lokalerne samt isat ny port, nye vinduer samt udjævning af jord foran bygningen. Der er ydet sponsering af Løgten Tømrer & Snedkerforretning og Lindå Balle Maskinstation. Der er ydet en kæmpe arbejdsindsats af Bent Bjerglund og Torben Ravn samt ved udjævning af Laurits Dam Andersen.  Der har som sidste år været lidt problemer med bemanding til opsætning af stænger/flag især ved konfirmatonerne men ved hjælp af frivillige hjælpere samt unge mennesker lykkedes det. På det seneste har vi oplevet, at der er personer der fjerner vore dæksler til flaghullerne. Det er yderst beklageligt, da der kan opstå farlige situationer for cykler, gående samt husdyr, hvis man træder i et ikke lukket flaghul. Hold venligst øje med det og giv bestyrelsen besked såfremt det sker. Der er investeret i nye dæksler m.m. En investering på ca. kr. 11.000. Torben Ravn afsluttede sin beretning med en stor tak til bestyrelsen + ægtefæller samt frivillige og unge hjælpere.

Der blev spurgt ind til udvidelse af Flagalleen. Torben oplyste, at man fortsat afventer kommunens anlæggelse af fortov fra Møllesvinget og ud til Vosnæsvej. En udvidelse ned mod rundkørslen vil ikke sker før en evt. flytning af byskilt nærmere rundkørsalen til Djurslandsmotorvejen.

Medlemstal: Der har været en fremgang på 44 medlemmer til nu 501 pr. 30/9-2021. Der er tilgang af 84 nye medlemmer samt en afgang på 42 ved udmeldelse/flytning samt manglende kontingentbetaling i 2 år. Der har været kontingentbetaling fra 467 medlemmer.

Der bliver i 2023 som i 2021 ialt 3 konfirmationsdage, hvilket kan give en udfordring i forbindelse med opsætning. Flagdagene blev oplyst for 2023 og fremgår af fanebladet på hjemmesiden.

REGNSKAB/KONTINGENT:

Kurt Rasmussen  fremlagde regnskabet der udviste et overskud på ca. kr. 16.000 af den ordinære drift + yderligeree hensættelse til nye stænger/flag på kr. 10.000. Der er anvendt ca. kr. 10.000 til nyt lokale samt ca. kr. 11.000 til nye dæksler/rør. Egenkapital udgør således ca. kr. 37.000 samt hensættelser på ialt kr. 170.000. 

Kontingentet blev for alle medlemstyper fastsat til uændret kr. 100,00 årligt.

Kontingentet kan betales via Mobilepay 89778 samt overførsel til bankkonto 3408-4805068795. 

VALG:

På valg var Anders Brændstrup og Kurt Rasmussen. Begge blev genvalgt. Bestyrelsen består desuden afTorben Ravn Sørensen, Bent Bjerglund og Kim Andersen.  Lissie Madsen blev genvalgt som suppleant. Gert Madsen og Knud Dahlerup blev genvalgt som revisor/revisorsuppleant.

EVT:

Flagalleen har oprettet en frivillig liste til personer som vil være behjælpelig med opstilling af Flagalleen på tider, hvor bestyrelsen ikke har mulighed for dette. Det vil især være ved de 3 konfirmationsdage. Der er foreløbelig 4 personer tilmeldt samt 5 unge hjælpere. Vi hører gerne nærmere såfremt der er personer der vil stå til rådighed.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen.

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.