Søg
Close this search box.

Fællesråd

Forretningsorden

Forretningsorden for Forretningsudvalget (Fu)


Dagsorden

Der skal foreligge en dagsorden til alle udvalgets møder. Det påhviler formanden – evt. sammen med et andet 
medlem – at udarbejde en foreløbig dagsorden, som kan udvides med yderligere punkter ved mødets begyndelse. Dagsordenen skal være udvalgsmedlemmerne i hænde senest to hele dage før mødet, ligesom afbud, i videst muligt omfang, bør være formanden i hænde senest to dage før mødet.

Referat

Der tages referat til alle møder, og referaterne skal foreligge senest otte dage efter mødet. Referenten eller formanden er ansvarlig for at rundsende referater pr. mails til alle Fu-medlemmer og til redaktøren for 8541.

Ordstyrer

Normalt er formanden ordstyrer på møderne. Har formanden forfald overtager næst-formanden hvervet.

Mødepligt

Der er mødepligt, og dersom man har forfald meddeles dette til formanden. 

Udtaleret

Normalt er det kun formanden, som udtaler sig på fællesrådets vegne, men i sager, hvor det nærmere aftales, kan udtaleretten overdrages til andre i forretningsudvalget. I vigtige sager forhører formanden sig hos de medlemmer af udvalget, som arbejder med det pågældende sagsområde. I tilfælde af formandens forfald, overtager næstformanden udtaleretten. 

Økonomi

Kassereren (fællesrådet) varetager alle forhold vedørende registrering af medlemmer, betaling af kontingent og betaling af regninger for udvalget. Kassereren (8541) varetager nødvendig regnskabsføring for 8541. Et medlem af Fu kan udpeges til at føre tilsyn med de to regnskabsføringer og være ansvarlig for de endelige regnskaber.

Underudvalg
 

Fu kan nedsætte ad hoc underudvalg eller permanente underudvalg, når det menes relevant. Underudvalgene har ingen udtaleret, men refererer tilbage til Fu med mindre andet bestemmes for underudvalget. Formanden 
kommunikerer med et underudvalg gennem udpeget kontaktperson i udvalget. 

8541

8541 er at opfatte, som et permanent underudvalg under Skødstrup Fællesråd, med selvstændig økonomi og med en redaktør, som er ansvarlig for bladets redaktionelle indhold. Redaktøren kan være medlem af – eller være udpeget af – Fu. Dersom redaktøren ikke er medlem af Fu deltager denne i Fu ´s møder med udtaleret, men uden stemmeret. Dersom redaktøren ikke er medlem af forretningsudvalget udpeges et medlem af udvalget, som deltager i det redaktionelle arbejde og med ansvar overfor Fu. Redaktøren er ansvarlig for annoncering, opsætning, trykning, regnskab og distribution af bladet. Bladet skal så vidt muligt udkomme 10 gange om året. I det omfang det er muligt koordineres arbejdet mellem 8541 og hjemmesiden for vort lokalområde. 

Hjemmesiden
 

Skødstup Fællesråd bør have en hjemmeside, som enten kan administreres af en af Fu udpeget web-master eller af et permanent underudvalg, som varetager redaktion, økonomi og opsætning af hjemmesiden. Der tilstræbes en opsætning, så alle Fu-medlemmer kan deltage i redigering af hjemmesiden. Web-master kan være medlem af – eller være udpeget af – Fu. (Dersom web-master ikke er medlem af Fu udpeges et medlem af Fu, som deltager i arbejdet med ansvar overfor Fu.) Er web-master ikke medlem af FU deltager denne i Fu ´s møder med udtaleret, men uden stemmeret. Web-master eller et udpeget medlem er ansvarlig for indhold og vedligeholdelse af hjemmesiden. I det omfang det er muligt koordineres arbejdet mellem 8541 og hjemmesiden for vort lokalområde.

Afgørelser 
 

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 4 af de 7 medlemmer er til stede. I tilfælde, hvor der ikke er enighed mellem udvalgets medlemmer, træffes afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Vedtaget på Fu-møde 22.jan. 2009

Formanden kommunikerer med et underudvalg gennem kontaktperson i udvalget. Se adresselisten
(fremhævede initialer)

 

Forretningsorden for Forretningsudvalget (Fu)

Dagsorden

Der skal foreligge en dagsorden til alle udvalgets møder. Det påhviler formanden – evt. sammen med et andet 
medlem – at udarbejde en foreløbig dagsorden, som kan udvides med yderligere punkter ved mødets begyndelse. Dagsordenen skal være udvalgsmedlemmerne i hænde senest to hele dage før mødet, ligesom afbud, i videst muligt omfang, bør være formanden i hænde senest to dage før mødet.

Referat

Der tages referat til alle møder, og referaterne skal foreligge senest otte dage efter mødet. Referenten eller formanden er ansvarlig for at rundsende referater pr. mails til alle Fu-medlemmer og til redaktøren for 8541.

Ordstyrer

Normalt er formanden ordstyrer på møderne. Har formanden forfald overtager næst-formanden hvervet.

Mødepligt

Der er mødepligt, og dersom man har forfald meddeles dette til formanden. 

Udtaleret

Normalt er det kun formanden, som udtaler sig på fællesrådets vegne, men i sager, hvor det nærmere aftales, kan udtaleretten overdrages til andre i forretningsudvalget. I vigtige sager forhører formanden sig hos de medlemmer af udvalget, som arbejder med det pågældende sagsområde. I tilfælde af formandens forfald, overtager næstformanden udtaleretten. 

Økonomi

Kassereren (fællesrådet) varetager alle forhold vedørende registrering af medlemmer, betaling af kontingent og betaling af regninger for udvalget. Kassereren (8541) varetager nødvendig regnskabsføring for 8541. Et medlem af Fu kan udpeges til at føre tilsyn med de to regnskabsføringer og være ansvarlig for de endelige regnskaber.

Underudvalg
 

Fu kan nedsætte ad hoc underudvalg eller permanente underudvalg, når det menes relevant. Underudvalgene har ingen udtaleret, men refererer tilbage til Fu med mindre andet bestemmes for underudvalget. Formanden 
kommunikerer med et underudvalg gennem udpeget kontaktperson i udvalget. 

8541

8541 er at opfatte, som et permanent underudvalg under Skødstrup Fællesråd, med selvstændig økonomi og med en redaktør, som er ansvarlig for bladets redaktionelle indhold. Redaktøren kan være medlem af – eller være udpeget af – Fu. Dersom redaktøren ikke er medlem af Fu deltager denne i Fu ´s møder med udtaleret, men uden stemmeret. Dersom redaktøren ikke er medlem af forretningsudvalget udpeges et medlem af udvalget, som deltager i det redaktionelle arbejde og med ansvar overfor Fu. Redaktøren er ansvarlig for annoncering, opsætning, trykning, regnskab og distribution af bladet. Bladet skal så vidt muligt udkomme 10 gange om året. I det omfang det er muligt koordineres arbejdet mellem 8541 og hjemmesiden for vort lokalområde. 

Hjemmesiden
 

Skødstup Fællesråd bør have en hjemmeside, som enten kan administreres af en af Fu udpeget web-master eller af et permanent underudvalg, som varetager redaktion, økonomi og opsætning af hjemmesiden. Der tilstræbes en opsætning, så alle Fu-medlemmer kan deltage i redigering af hjemmesiden. Web-master kan være medlem af – eller være udpeget af – Fu. (Dersom web-master ikke er medlem af Fu udpeges et medlem af Fu, som deltager i arbejdet med ansvar overfor Fu.) Er web-master ikke medlem af FU deltager denne i Fu ´s møder med udtaleret, men uden stemmeret. Web-master eller et udpeget medlem er ansvarlig for indhold og vedligeholdelse af hjemmesiden. I det omfang det er muligt koordineres arbejdet mellem 8541 og hjemmesiden for vort lokalområde.

Afgørelser 
 

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 4 af de 7 medlemmer er til stede. I tilfælde, hvor der ikke er enighed mellem udvalgets medlemmer, træffes afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Vedtaget på Fu-møde 22.jan. 2009

Formanden kommunikerer med et underudvalg gennem kontaktperson i udvalget. Se adresselisten
(fremhævede initialer)