Søg
Close this search box.

Fællesråd

Vedtægter

Vedtægter for Skødstrup Fællesråd

§1. Navn:
Skødstrup Fællesråd.


§2. Formål:
Skødstrup Fællesråd skal arbejde for at fremme og koordinere lokale interesser for beboerne i lokalområdet med postnr. 8541.
Skødstrup Fællesråd skal overfor Århus Kommune og andre offentlige myndigheder forhandle lokale interesser, dersom medlemmerne ytrer ønske herom. Ligeledes skal Skødstrup Fællesråd være det lokale organ, som Århus Kommune og andre offentlige myndigheder kan forhandle lokalområdets interesser med.
Skødstrup Fællesråd kan tage initiativer til at fremme samarbejdet i lokalområdet, så der kan skabes bedre trivsel og et bedre miljø for beboerne i området.
Skødstrup Fællesråd skal sørge for god kommunikation i lokalområdet, hvilket f.eks. kan gøres ved at udgive et lokalt blad eller redigere hjemmeside.


§3. Medlemsskab:
Som medlem kan optages enhver forening, institution, skole m.v., hvis aktiviteter falder indenfor Fællesrådets virksomhed.
Anmodningen om medlemsskab skal sendes til forretningsudvalget. Et enigt forretningsudvalg kan optage medlemmer. Er der ikke fuld enighed om optagelse, skal anmodningen forelægges til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde.


§4. Repræsentantskabet:
Repræsentantskabet er sammenslutningens højeste myndighed. Repræsentantskabet består af en repræsentant fra hver af de organisationer, som er tilsluttet Fællesrådet. Ingen repræsentant kan repræsentere mere end et medlem af Fællesrådet. Organisationer, som er medlemmer af Fællesrådet, kan lade sig repræsentere ved flere personer, som alle kan udtale sig, men kun én har stemmeret. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal uanset antallet af fremmødte. Hver medlemsorganisation har en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dersom blot én repræsentant anmoder om det, skal afstemningen være skriftlig. Ved valg af personer skal afstemningen ligeledes være skriftlig, dersom én repræsentant anmoder om det.


§5. Repræsentantskabsmøder:
Repræsentantskabsmødet afholdes ordinært en gang om året i april måned. Ekstraordinært kan repræsentantskabet indkaldes til møde, når mindst fire medlemmer af forretningsudvalget eller mindst syv af Fællesrådets medlemmer skriftligt til formanden ytrer ønske herom.

Skødstrup Fællesråd
Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal offentliggøres senest 6 uger før mødets afholdelse.
Forslag, der af et medlem ønskes behandlet på såvel et ordinært, som på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 4 uger inden mødets afholdelse. Senest 2 uger inden mødet udsendes endelig dagsorden.
Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Andre forslag kan vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte.


§6. Forretningsudvalget:
Forretningsudvalget består af 7 medlemmer, som vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde i april. Alle vælges for 2 år ad gangen sådan, at på lige år vælges 4 medlemmer og på ulige år vælges 3 medlemmer. Hvert år vælges én suppleant, som vælges for 1 år.
Hver medlemsorganisation kan kun vælge et medlem til forretningsudvalget.
Forretningsudvalget konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Formanden og kassereren disponerer i fællesskab over foreningens midler i banken. Forretningsudvalget kan meddele prokura til kassereren. Der kan disponeres over fællesrådets midler via elektroniske medier.
Forretningsudvalget leder arbejdet i Fællesrådet. Møder indkaldes med 14 dages varsel, og ledes af formanden. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er tilstede. Forretningsudvalget kan herudover udarbejde sin egen forretningsorden.


§7. Regnskab:
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges for 2 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde i april – en på lige år og en på ulige år.
På samme møde vælges endvidere 1 revisor suppleant for 1 år ad gangen. Revisorer og revisorsuppleanter kan ikke være medlemmer af forretningsudvalget.


§8. Kontingent:
Alle medlemmer betaler et fast årligt kontingent. Det fastsættes for indeværende år på repræsentantskabsmødet i april sammen med fremlæggelse af budget ligeledes for indeværende år. For medlemmer, som ikke er medlemmer et helt år, kan kontingentet reduceres.
Der udsendes kontingentopkrævning hvert år senest 1. maj. Medlemmer, som er i restance har ikke stemmeret.
Medlemmer, som er i restance mere end 2 år, kan ekskluderes.

§9. Udmeldelse:
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller kassereren inden 1. oktober for at være gældende fra næste regnskabsår.


§10. Dagsorden:
Det ordinære repræsentantskabsmøde i april skal mindst indeholde følgende punkter på dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Forretningsudvalgets beretning – herunder beretning for evt. lokalt blad.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for Fællesrådet til godkendelse.
4. Forelæggelse af revideret regnskab for evt. lokalt blad til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Forelæggelse af budget for Fællesrådet for indeværende år til orientering.
7. Fastsættelse af kontingent til Fællesrådet for indeværende år.
8. Valg til forretningsudvalg (2 år) samt valg af én suppleant til forretningsudvalg (1år)
9. Valg af én revisor (2 år) samt valg af én revisorsuppleanter (1 år).
10. Eventuelt.
Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Behandling af indkomne forslag.
3. Eventuelt.


§11. Udgivelse af lokalblad og lokal hjemmeside:
Fællesrådet kan udgive et lokalblad og redigere en lokal hjemmeside for at sikre en åben og god kommunikation mellem beboerne i lokalområdet med postnr. 8541.
Som ansvarshavende redaktør og som webmaster kan forretningsudvalget udpege en eller to personer, som
a. dersom, de er valgte medlemmer af forretningsudvalget har de ansvaret for udgivelserne overfor forretningsudvalget.
b. dersom de er udpegede medlemmer af forretningsudvalget, kan de på lige fod med de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer orienteres om alt vedrørende forretningsudvalgets arbejde og uden stemmeret deltage i forretningsudvalgets møder.
Til redaktionen og til hjemmesiden skal forretningsudvalget af sin midte – dersom redaktør og/eller webmaster ikke er medlem af forretningsudvalget udpege et medlem, som sammen med redaktøren og webmasteren er ansvarlig for udgivelserne indenfor de to områder.


Skødstrup Fællesråd
Der føres selvstændigt regnskab for bladet 8541’s indtægter og udgifter og det reviderede regnskab præsenteres på Fællesrådets ordinære repræsentantskabsmøde. Regnskabet for bladet 8541 følger kalenderåret og der er separat bankkonto som kan tilgås via elektroniske medier.
Formanden og kassereren i bladet 8541 disponerer i fællesskab over bladets midler. Fællesrådets forretningsudvalg kan give fuldmagt til bladets kasserer.
§12. Ophævelse:
Eventuel ophævelse af Skødstrup Fællesråd skal vedtages på 2 hinanden følgende repræsentantskabsmøder, hver med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Disse møder skal afholdes med mindst en måned imellem.
På det sidste af sådanne repræsentantskabsmøder træffes bestemmelse ved almindelig stemmeflertal om afvikling af Skødstrup Fællesråds økonomiske forhold.


Vedtaget på del-Repræsentantskabsmøde pr. mail grundet Corona den 15-05-2020
www.8541.dk 

Egnsarkivet

Vedtægter

 

Flagalléen

Vedtægter

FORENINGENS VEDTÆGTER KAN REKVIRERES HOS KURT RASMUSSEN, 
MAIL: kb@rasmussen.mail.dk

TLF. 25 13 76 99

Skødstrup Sportsforening

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SKØDSTRUP SPORTSFORENING

 • 1. Foreningens navn og hjemsted.

1.1 Foreningens navn er SKØDSTRUP SPORTSFORENING.
1.2 Foreningen er stiftet den 12 november 1942.
1.3 Foreningens hjemsted er 8541 Skødstrup i Aarhus kommune.
1.4 Foreningens bomærke er som anført på forsiden og foreningsfarverne er blå eller blå/hvid.

 • 2 Foreningens formål.

2.1 Foreningens formål er at fremme idrætsaktiviteter i Løgten-Skødstrup området, samt at medvirke til at stille faciliteter til rådighed for foreningens aktiviteter.
2.2 Foreningen skal ved sit virke medvirke til at fremme fællesskabet i lokalområdet.
2.3 Foreningen og/eller afdelinger kan tilslutte sig eller udtræde af organisationer, der tilgodeser foreningens formål.

 • 3 Medlemskab og eksklusion.

3.1 Enhver kan optages som er aktivt eller passivt medlem af foreningen , dog undtagen personer, der findes uværdige i henhold til disse vedtægter.
3.2 Medlemmer indmeldes og udmeldes gennem en afdeling.
3.3 Afdelingerne fører medlemskartotek over alle medlemmer.
3.4 Foreningens medlemmer skal følge foreningens vedtægter og reglementer samt love og vedtægter for de organisationer, som foreningen til enhver tid er medlem af.
3.5 Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser, kan af afdelingsbestyrelsen idømmes karantæne eller med hovedbestyrelsens godkendelse ekskluderede.
3.6 Den ekskluderede kan, hvis der fremsættes skriftlig anmodning herom, få sin sag behandlet på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.
3.7 Et medlem, der er ekskluderet pga. kontingentrestance, kan ikke være medlem af en anden afdeling.

 • 4 Foreningens organisation.

4.1 Foreningen består af en hovedforening med tilhørende afdelinger.
§5 Hovedgeneralforsamling.
5.1 Foreningens øverste myndighed er hovedgeneralforsamlingen med de indskrænkninger, disse vedtægter foreskriver.
5.2 Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i Februar måned og indkaldes med mindst 21 dage varsel ved annoncering.
5.3 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
5.4 Stemme- og taleret har alle aktive medlemmer, der er flydt 15 år, har været medlem af foreningen i en måned og ikke er i kontingentrestance.
5.5 Aktive medlemmer under 15 år har stemme- og taleret ved en forældre forudsat, at ovenstående er opfyldt.
5.6 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og med én stemme pr. fremmødet.
5.7 Passive medlemmer og æresmedlemmer kan uden stemme- og taleret overvære generalforsamlingen.
5.8 Ikke medlemmer kan overvære generalforsamlingen, såfremt generalforsamlingen godkender dette.
5.9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 • Valg at dirigent.
 • Valg af referent
 • Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse.
 • Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 • Forelæggelse af forslag til budget for indeværende år og kontingent til hovedforeningen for den kommende sæson til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen for en toårig periode.
 • Valg af Formand
 • Valg af Næstformand
 • Valg af medlemmer til Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter
 • 1 person på lige år
 • 2 personer på ulige år
 • Valg af 1 revisor i ulige år
 • Valg af 1 revisor suppleant 1gang årlig
 • Eventuelt.

5.10 Generalforsamlingen ledes af en dirigenten, der ikke må være medlem af hovedbestyrelsen .
5.11 Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet, ved personvalg foretages omvalg. Såfremt 1 stemmeberettiget medlem kræver det, skal afstemning foregå skriftligt.
5.12 Alle Kandidater skal være myndige og behøves ikke at være medlem af foreningen afdelinger.
5.13 Ved valg af ikke tilstedeværende kandidater skal skriftligt tilsagn foreligge.
5.14 Generalforsamlingsreferat skal tilsendes hovedbestyrelsen.
5.15 Hvis der ikke foreligger en aftale om løsning af opgaven som kasserer skal hovedbestyrelsen på førstkommende møde vælge kasserer.
5.16 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid begæres indkaldt af et flertal hovedbestyrelsen eller mindst 50 stemmeberettige medlemmer, når de til hovedbestyrelsen skriftligt indgiver motiveret begæring herom med angivelse af dagsorden.
5.17 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter begæringen er modtaget af hovedformanden.
5.18 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og afvikles efter de for ordinær generalforsamling gældende regler.

 • 6 Foreningens ledelse.

6.1 Hovedbestyrelsen, består af dem der er valgt på hovedgeneralforsamlingen samt formændene for de enkelte afdelinger. De er foreningens overordnede ledelse.
6.2 Hovedbestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
6.3 Hovedbestyrelsens opgave er at være visionær, at udbrede kendskab til foreningens mål og virke, koordinere arbejdet mellem de enkelte afdelinger samt støtte initiativer til optagelse af nye aktiviteter.
6.4 Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlig opgaver.
6.5 Hovedbestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
6.6 Der afholdes mindst 4 hovedbestyrelsesmøder om året.
6.7 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtige, når mere end halvdelen er tilstede. I tilfælde af stemmelighed har formanden, reps. næsteformanden, den afgørende stemme.
6.8 En afdeling skal ved formandens fravær repræsenteres af et andet bestyrelsesmedlem.
6.9 En afdelingsbestyrelse kan anmode om afholdelse af ekstra møde med 14 dags varsel.
6.10 Referater fra alle HB tilsendes straks hovedbestyrelsen.
6.11 Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen i overordnede forhold til såvel offentlige myndigheder som organisationer, som foreninger er medlem af.
6.12 Hovedbestyrelsen administrerer foreningens fælles faciliteter ( offentlige tildelinger)og fælles ressourcer.
6.13 Hovedbestyrelsen kan, i tilfælde af uenighed mellem afdelinger, træffe beslutninger med bindende virkning for afdelingerne.
6.14 HB kan indkalde yderligere suppleanter efter behov.

 • 7 Hovedforeningens økonomi og tegningsret.

7.1 Foreningens regnskab skal omfatte driftsregnskab og status for hovedforeningen samt sammendrag af egenkapital i hovedforeningen og afdelinger.
7.2 Foreningens regnskabsår går fra 1 Januar til 31 December.
7.3 Til finansiering af hovedforeningens aktiviteter opkræves via afdelinger et kontingent pr medlem pr. sæson, hvis størrelse fastsættes af hovedgeneralforsamlingen.
7.4 Det skal tilstræbes, at hovedforeningens drift økonomisk hviler i sig selv, hovedforeningen kan foretage henlæggelser til særlig formål.
7.5 Offentlige tilskud, som tilfalder foreningen, fordeles efter de retningslinjer, hvorefter de er ydet
7.6 Regnskabet revideres af hovedforeningens revisor, der ikke må være medlem af nogen bestyrelse inden for foreningen.
7.7 Foreningen forpligtes i alle forhold ved underskrift af hovedformand eller kasserer samt 1 hovedbestyrelsesmedlem. Dog skal alle gældsoptagelser godkendes på et hovedbestyrelsesmøde.

 • 8 Foreningens afdelinger.

8.1 For hver aktivitet inden for foreningen kan oprettes en afdeling med egen bestyrelse og økonomi.
8.2 Afdelingens navn sammensættes af foreningens navn efter fulgt af betegnelsen for en idrætsgren plus “afdeling”. F.eks. Skødstrup Sportsforeningen, Fodboldafdelingen. Forkortet version kan anvendes. F.eks. SSF Fodbold.

 • 9 Afdelingsgeneralforsamling.

9.1 Afdelingernes øverste myndighed er afdelingsgeneralforsamlingen med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver.
9.2 Ordinær generalforsamling afholdes hver år i Januar eller Februar måned og indkaldes med 21 dages varsel ved annoncering.
9.3 Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamlingen, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
9.4 Stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af afdelingen, der er fyldt 15 år, har været medlem i en måned og ikke er i kontingentrestance.
9.5 Aktive medlemmer under 15 år har stemme- og taleret ved en forældre.
9.6 Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde og kun med én stemme pr fremmødt.
9.7 Passive medlemmer og æresmedlemmer kan uden stemme- og taleret overvære generalforsamlingen.
9.8 Ikke-medlemmer kan overvære generalforsamling, vis generalforsamlingen godkender dette.
9.9 Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning til godkendelse
 • Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 • Forelæggelse af forslag til budget for og kontingent til afdelingen for indeværende år til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for en toårige periode:
 • (ca. halvdelen hvert år)
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af revisor
 • Valg af revisor suppleant
 • Eventuelt

9.10 Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet, ved personvalg foretages omvalg. Såfremt et stemme berettiget medlem kræver det, skal afstemning foregå skriftligt.
9.11 Ved valg af ikke tilstedeværende kandidater skal skriftligt tilsagn foreligge.
9.12 Generalforsamlingsreferat skal tilsendes afdelingsbestyrelsen.
9.13 Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling på førstkommende bestyrelsesmøde med formand, kasserer, sekretær, og evt næstformand.
9.14 Ekstraordinær generalforsamling kan begæres indkaldt af afdelingsbestyrelsen, hovedbestyrelsen eller mindst 25 stemmeberettigede medlemmer af afdelingen, når de til afdelingsformanden skriftligt indgiver motiveret begæring herom med angivelse af dagsorden.
9.15 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter begæringen er modtaget af afdelingsformanden.
9.16 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og afvikles efter de for ordinær generalforsamlings regler.
9.17 Nye afdelinger oprettes, når en ny aktivitet kan samle en bestyrelse på minimum 3 medlemmer.
9.18 En eksisterende afdeling kan midlertidigt tilbyde en aktivitet, der ikke allerede eksisterer i foreningen, hovedbestyrelsen skal godkende om nye aktiviteter.
9.19 En afdeling kan nedlægges, hvis aktiviteten ingen medlemmer har, eller hvis det ikke er muligt at vælge en bestyrelse på 3 personer.
9.20 Nedlæggelsen skal godkendes af hovedbestyrelsen og kan med opsættende virkning forlanges vedtaget på en hovedgeneralforsamling.
9.21 Ved nedlæggelse af en afdeling tilfalder aktiverne hovedforeningen.

 • 10 Afdelingernes ledelse

10.1 Afdelingernes daglige ledelse varetages af den på afdelingsgeneralforsamlingen valgte bestyrelse.
10.2 Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og medlem af afdelingen.
10.3 Bestyrelsen administrerer afdelingen og varetager medlemmernes sportslige interesser.
10.4 Bestyrelsen disponerer i samarbejde med de øvrige afdelinger over de faciliteter og ressourcer, som stilles til rådighed af foreningen.
10.5 I tilfælde af uenighed mellem afdelinger foretager de pågældende bestyrelser indstillinger til hovedbestyrelsen til endelig afgørelse.
10.6 Bestyrelsen fastsætter selv i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutning sin forretningsorden og afholder møder efter behov.
10.7 Bestyrelsesmødereferater sendes straks til alle.
10.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
10.9 Bestyrelsesmøde kan kræves afholdt med 3 ugers varsel af halvdelen af bestyrelsens medlemmer.
10.10 Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve de for afdelingens aktiviteter nødvendige udvalg

 • 11 Afdelingernes økonomi og tegningsret.

11.1 Afdelingens budget kan forelægges HB til orientering.
11.2 Afdelingen opkræver til finansiering af sine aktiviteter et kontingent, hvis størrelse fastsætter af afdelingens generalforsamling, herudover opkræves et kontingent til hovedforeningen.
11.3 I forbindelse med opkrævning af kontingent føres et medlemskartotek over afdelingens , medlemmer og disses alder og køn.
11.4 Afdelingens drift skal økonomisk hvile i sig selv. Afdelingen kan dog foretage eller anvende henlæggelser.
11.5 Afdelingen aflægger regnskab hvert kalenderår omfattende driftsregnskab og status.
11.6 Regnskabet revideres af afdelingens revisor, der ikke må være medlem af nogen bestyrelse inden for foreningen.
11.7 Der gælder samme regler vedr. tegningsret som for hovedforeningen.

 • 12 Vedtægtsændringer.

12.1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 • 13 Opløsning.

13.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted vis 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinær.
13.2 På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om anvendelse af foreningens formue og ejendele, som skal anvendes til idrætslige formål. Her kræves kun simpelt flertal.


Vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2013

Menu

 

FORENINGENS VEDTÆGTER KAN REKVIRERES HOS KURT RASMUSSEN, kb@rasmussen.mail.dk – tlf. 25 13 76 99