Søg
Close this search box.

Flagalléen

Referater

Referat fra generalforsamlingen d. 31/10-2023.

Flagalleen afholdt generalforsamling mandag d. 31/10-2023 i Skødstrup Sognegård med deltagelse af 10 personer.

Ivan Kristensen blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelse samt dagsorden var opfyldt efter foreningens vedtægter og generalforsamlingen var beslutningsdygtig

BESTYRELSENS BERETNING:

Formand Torben Ravn Sørensen fortalte om årets udlejning  var steget til  ca. kr. 10.000 mod ca. kr. 9.000 forrige år. Udlejning er primært sket til ED A/S, Skødstrup Kirke samt Erhverv 8541 til Open by night samt 2 stk. bagagerumsmarked.  Torben orienterede om opsætning af 3 stk. nye skilte/flødeboller som Århus Kommune har opsat i byen.  Skiltene fortæller om historien om dannebrog samt flagalleen. Opsætning er sket ved Skødstrup Station, tunnelen ved skolen samt på Bytorvet i Løgten. Tilladelsen gælder foreløblig for 1 år. Flagalleen har tilmeldt sig den nye hjemmeside på 8541.dk/lokalområdet. Der har som sidste år været lidt problemer med bemanding til opsætning af stænger/flag især ved konfirmationerne men ved hjælp af unge mennesker primært fra U13 fodholdet i Skødstrup SF er det lykkedes.  Torben Ravn afsluttede sin beretning med en stor tak til fam. Carlsen for gratis leje af lokalelokaler ( nu i 53 år ), bestyrelsen + ægtefæller samt frivillige og unge hjælpere.

Der blev spurgt ind til udvidelse af Flagalleen. Torben oplyste, at man fortsat afventer kommunens anlæggelse af fortov fra Møllesvinget og ud til Vosnæsvej. En udvidelse ned mod rundkørslen vil ikke sker før en evt. flytning af byskilt nærmere rundkørslen til Djurslandsmotorvejen.

Medlemstal: Der har været en fremgang på 1 medlem til nu 502 pr. 30/9-2023. Der er tilgang af 32 nye medlemmer samt en afgang på 31 ved udmeldelse m.m.g samt manglende kontingentbetaling i 2 år. Der har været kontingentbetaling fra 409 medlemmer.

Der bliver i 2024 som i 2023 i alt 3 konfirmationsdage, hvilket kan give en udfordring i forbindelse med opsætning. Flagdagene blev oplyst for 2024og fremgår af fanebladet på hjemmesiden.

REGNSKAB/KONTINGENT:

Kurt Rasmussen  fremlagde regnskabet der udviste et overskud på ca. kr. 1.100 af den ordinære drift + yderligere hensættelse til nye stænger/flag på kr. 30.000. . Egenkapital udgør således ca. kr. 38.000 samt hensættelser på i alt kr. 200.000 til nye stænger/flag samt udvidelse af alleen på Grenåvej ud til Vosnæsvej. 

Kontingentet blev for alle medlemstyper fastsat til uændret kr. 100,00 årligt.

Kontingentet kan betales via Mobilepay 89778 samt overførsel til bankkonto 3408-4805068795. 

VALG:

På valg var Torben Ravn Sørensen, Bent Bjerglund samt Kim Andersen. Alle blev genvalgt. Bestyrelsen består desuden af Anders Brændstrup og Kurt Rasmussen.  Lissie Madsen blev genvalgt som suppleant. Gert Madsen og Knud Dahlerup blev genvalgt som revisor/revisorsuppleant.

EVT:

Flagalleen har oprettet en frivillig liste til personer som vil være behjælpelig med opstilling af Flagalleen på tider, hvor bestyrelsen ikke har mulighed for dette. Det vil især være ved de 3 konfirmationsdage. Der er p.t.   personer 5 tilmeldt samt 5 unge hjælpere. Vi hører gerne nærmere såfremt der er personer der vil stå til rådighed.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen.