Søg
Close this search box.

Skødstrup Håndbold

Referat Generalforsamling 2021

Hermed vedhæftet referat fra Generalforsamling i Skødstrup Håndbold, afholdt den 11. februar 2021.

Referat generalforsamling 11. februar 2021

Flemming (formand) bød velkommen til årets generalforsamling, der pga. corona blev afholdt

virtuelt.

14 deltagere:

• Flemming Hjort Andersen (formand, bestyrelsen)

• Christa Svendsen (bestyrelsen)

• Gitte Elgaard (bestyrelsen)

• Jane Madsen (suppleant bestyrelsen)

• Mikael Jakobsen (bestyrelsen og træner)

• Jesper Snedker Madsen (bestyrelsen)

• Martha Berdiin (bestyrelsen)

• Rikke Jørgensen (revisor og træner)

• Rasmus Gregersen (træner)

• Mikkel Jung (træner)

• Mette Snedker Madsen (træner)

• Anders Winther (træner)

• Linda Lund Kristoffersen (træner)

• Anne Husted (træner)

1. Valg af dirigent

Rasmus valgt som dirigent.

2. Valg af referent

Martha valgt som referent.

Rasmus konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

3. Formandens beretning

Flemming aflagde beretning, beretningen vedlagt som bilag.

Flemming takkede afgående bestyrelsesmedlem og suppleant Christa og Jane for den store

indsats.

Emner til drøftelse på baggrund af beretningen:

• Hvordan sikres nye frivillige, og hvordan værdsættes de?

• Kan vi som forening blive bedre til at kommunikere, både bredt ud i lokalsamfundet og i

fht. at skaffe nye frivillige, trænere, bestyrelse osv.?

• Er der nye kræfter til bestyrelsen, som vil arbejde med kommunikation og salg/skaffe

sponsorer?

• Konkret forslag om at arrangere fælles middag én gang om måneden for alle trænere – og

tilbyde nye interesserede at være med, hvis de vil høre mere om foreningen

• Mikkel vil gerne bidrage med kommunikation og frivillig-delen

• Anerkendelse i sig selv kan måske have en effekt – fortælle de positive historier

• Kan der skaffes flere følgere på facebook?

• Skal foreningen have en instragram-profil?

Bestyrelsen vil arbejde videre med de gode input.

Dirigenten konstaterede, at beretningen hermed betragtes som godkendt.

4. Regnskab for 2020 til godkendelse

Martha gennemgik regnskabet, der har et overskud i 2020 på 26.872 kr. Der er i 2020 blandt andet

givet et ekstra tilskud fra Aarhus Kommune pga. corona.

Kontingentindtægter på i alt ca. 200.000 kr. (som forventet og budgetteret). Sponsorater og øvrige

indtægter generelt også som budgetteret, men der har på flere poster været færre udgifter som

følge af det lavere aktivitetsniveau pga. corona-nedlukning.

Der er ultimo 2020 et samlet overført resultat på 268.399 kr.

Revisor Rikke har gennemgået og godkendt regnskabet.

Regnskabet for 2020 blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget

Martha gennemgik det fremlagte budgetforslag, som bestyrelsen indstiller til godkendelse. Det

indstilles, at kontingent fastholdes på samme niveau som indeværende sæson.

Der budgetteres med samme indtægtsniveau som i 2020, men der er afsat flere midler til forbrug i

2021. Samlet indstilles budget for 2021 med et underskud på 37.805 kr. Hensigten er, at

foreningen skal forbruge af det opsparede overskud. Bestyrelsen ønsker, at pengene skal bruges

på aktiviteter til gavn for klubbens medlemmer.

På forslag fra Linda blev det drøftet, om det kan være en idé at indføre halv pris på kontingent til

studerende. Linda nævnte konkret U19-holdet, hvor det kan være en relevant overvejelse.

Der blev drøftet fordele og ulemper, samt om det er muligt i praksis at sikre dokumentation for

studerende osv.

Bestyrelsen vil tage de gode input med og overveje mulighederne nærmere.

Budgettet blev godkendt som fremlagt, herunder at kontingent for den kommende sæson er

uændret.

6. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde forslag om ny metode til fastsættelse af niveau for trænergodtgørelse.

I dag udbetales trænergodtgørelse på baggrund af en timeopgørelse fra hver enkelt træner, hvor

antal træningstimer og antal kampe gennem sæsonen opgøres. Det er en opgave, som trænerne

ikke synes om, og derfor har bestyrelsen overvejet alternative muligheder.

Det fremlagte forslag betyder, at trænergodtgørelse udbetales på baggrund af antal planlagte

træningstimer, hvorvidt der spilles turneringskampe eller kampe i enkelte weekender (de yngste

hold) og om der er sommertræning. Dvs. trænerne slipper for at tælle det konkrete antal timer og

kampe.

Der har de seneste år været flere trænere, som ikke har fået trænergodtgørelse, sandsynligvis

fordi de ikke har ønsket at bruge tiden på at lave den krævede opgørelse. Med det nye forslag

udbetales der automatisk til alle trænere, dvs. udgiften vil samlet blive højere (forventeligt 10-

15.000 kr. om året).

Forslaget indeholder også disse punkter:

• Hjælpetrænere får fortsat et gavekort på 500 kr.

• Bestyrelsen afgør ved tvivlstilfælde

• Bestyrelsen beslutter hvert år den konkret trænergodtgørelse for hvert hold, da modellen

ikke dækker alle tænkelige variationer af træningstimer osv.

• Der gives fortsat ikke trænergodtgørelse til seniorhold, disse tildeles i stedet 1.000 kr. til et

socialt arrangement eller fx indkøb af bolde (træner beslutter)

Forslag godkendt som fremlagt fra næste sæson.

For indeværende sæson godkendte generalforsamlingen, at bestyrelsen ved sæsonslut i foråret

fastlægger, hvad der konkret skal udbetales som trænergodtgørelse for en sæson, der har været

delvist nedlukket pga. corona, og hvor nogle trænere som alternativ har gennemført andre

aktiviteter som tilbud til deres hold.

Der blev fremsat mundtligt forslag om evt. ændring af vedtægterne, så det eksplicit fremgår, at

virtuel generalforsamling er en mulighed. I den forbindelse blev det drøftet, at hvis der

fremkommer klager over at generalforsamlingen har været afholdt virtuelt, kan det blive

nødvendigt at afholde en ekstra generalforsamling, når vi igen kan mødes fysisk.

Bestyrelsen vil tage forslaget med til hovedforeningen, da Skødstrup Håndbold ikke har

selvstændige vedtægter (vedtægterne er gældende for hele Skødstrup Sportsforening).

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Christa udtræder af bestyrelsen.

Iben Sjørslev blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem (Iben deltog ikke selv i generalforsamlingen,

men talte med Anders under mødet).

Flemming, Mikael, Jesper, Gitte og Martha fortsætter i bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Anders og Jane blev valgt som suppleanter. Jane fortsætter dermed som suppleant, men vil ikke

som hidtil deltage aktivt i bestyrelsesmøderne. Anders forventes heller ikke at deltage aktivt i

bestyrelsesmøderne.

9. Valg af revisor

Rikke blev genvalgt som revisor.

10. Eventuelt

Mikkel: Tak til bestyrelsen for en god indsats i et særligt år.

Mikael: Ros til trænerne + dejligt med nye kræfter til at stå for håndboldskolen fremover.

Første og konstituerende bestyrelsesmøde blev fastlagt til tirsdag den 2. marts kl. 19-21.

 

Bilag: Formandens beretning 2021

Formandens beretning 2021

Status på klubben

Vi har 241 aktive (betalende) medlemmer i klubben. Heraf 191 børne- og ungdomsspillere fordelt på holdene “Boldbanden” (3-5 årige) og op til U19 spillere. 50 voksne medlemmer på hhv. Puls, Power & Play (Håndboldfitness), Dame Senior og Herre Senior.

Herudover har vi 43 trænere, frivillige hjælpere, bestyrelse mv. Og en håndfuld ungdomsspillere som også træner de mindre årgange.

Alt i alt en klub med over 280 medlemmer, hvilket må siges at være flot tilslutning. I forhold til sidste sæson er det en stigning på godt 20 spillere, hvilket bl.a. kan tilskrives et par dejligt store hold i den yngre ende, samt at vi er så heldige at have et godt sammentømret U15 pigehold, der stadig er repræsenteret med over 20 spillere.

Rent økonomisk går vi – imod forventning – ud med et fint overskud i 2020. Vi havde budgetteret med et lille underskud, primært pga. Investeringer. Men Corona betød færre aktiviteter og dermed færre udgifter. Derudover fik vi et lille tilskud fra Århus Kommune, til dækning af tabte indtægter mv.

Bestyrelsens fokus i sæson 2020/21

I bestyrelsen arbejder vi fortsat med strukturering af vores opgaver. Vi er bla. Gået i luften med en Office 365-løsning vha. Et Microsoft-sponsorat. Her har vi bla. Mail tilknyttet, så hvert medlem har sin egen mail-konto i @ssfhaandbold.dk domænet. Dermed kan vi altid søge tilbage i tidligere bestyrelsesmedlemmers historik og korrespondance, noget vi til tider har oplevet som et problem. Det kan være svært at holde styr på aftaler der er indgået for år tilbage, med bilag i papirform osv. Det er også denne platform som her i Corona-tiden har hjulpet os med afholdelse af møder, ligesom generalforsamlingen i dag er via denne platform.

Vi arbejder med drejebøger for alt hvad vi laver, korte præcise instruktioner som gør det lettere for det næste medlem at overtage arbejdet. Alt sammen for at lette bestyrelsesarbejdet.

På turneringssiden har Jesper Madsen overtaget kontakten og koordineringen mod JHF, ifm. Turnering og stævner. En svær arv at løfte efter Steven, men Jesper er til fulde i mål med den opgave, og det kører bare.

Vi har fortsat fokus på samarbejdet med DGI, bl.a. “Hænderne op med Diggi” (skole-projekt for 3. klasser) samt “BoldBanden” (3-5årige) og “Styrk Fællesskabet” (samarbejde/fastholdelse/tryghed/udvikling af klubånd). Og endelig “Flex Modul Camp” på Tirstrup efterskole. Desværre satte Corona en stopper for de fleste af disse initiativer, men vi vender stærkt tilbage i 2021 – håber vi.

På sponsorsiden har Mikael gjort et rigtig godt stykke arbejde med at få struktureret tilgangen til det at skaffe sponsorer. Vi har nu et prisark med eksempler, som gør det let at præsentere for en kommende sponsor, og også strikke sponsor-pakker sammen så det nu er muligt f.eks. at sponsorere trænerne alene. Vi fik i foråret at se, hvor mange gode lokale virksomheder vi har, da vi på meget kort tid fik skaffet fede præmier til forårets sponsordag. Der skal lyde en stor tak til vores lokale sponsorer – uden jer, ville vi ikke kunne gennemføre så mange fede aktiviteter for vores unge mennesker.

Samarbejdet med Århus Håndbold kører endnu, om end det ligger lidt i dvale som alt andet. Århus Håndbold har valgt ikke længere at udstede gratis billetter til venskabsklubber, så spændende om de kan fastholde opbakningen.

Martha kører nu på 2. sæson og har fået virkelig godt styr på regnskab og aftaler. Specielt sponsoraftaler er der kommet godt styr på, det sætter jeg som formand rigtig stor pris på. Vi kører fortsat med Holdsport til bogføring og det kører godt.

Håndboldskolen nåede vi heldigvis at afvikle i 2020, og vi fortsætter i sæson 2021/22. Jane, Gitte og Mikael står for planlægningen fra bestyrelsens side, flankeret af vores dygtige trænere. Vi leder efter nye hjælpere til at stå for håndboldskolen fremover.

Endelig har vi i bestyrelsen haft stor fokus på hvordan vi som klub kan gennemføre træning og kampe under den delvise corona-nedlukning. Det krævede lidt timers planlægning, bl.a. med udarbejdelse af plakater, påklistring af “prikker” på siddepladser mv. Tak til alle involverede i dette arbejde, ikke mindst trænere og forældre som velvilligt hjælper til når der skal sprittes af mellem kampe osv.

Trænere

Vi har en bred stab af engagerede trænere som vi skylder en stor tak for al den energi de lægger i at træne og hygge med vores børn og voksne spillere.

Jeg oplever en klub fuld af trænere, som f.eks. af egen drift arrangerer ekstra-aktiviteter, både i og uden for corona-tiden. Det være sig overnatningsarrangementer (pre-Corona), fælles-løb, beach-håndbold, “fjerntræning via Google Meet”, fælles fotoalbum ifm. VM-håndbold osv. Det viser i den grad noget om trænernes engagement i vores børn.

Uden trænerne, havde vi ingen klub, så giv dem et kæmpe klap på skulderen næste gang I ser dem. Som bestyrelse er det herligt at mærke hvordan I trænere bakker op om bestyrelsens initiativer. Der er altid en hjælpende hånd når der er brug for det, tak for det.

Aktiviteter

Som vi alle ved, så blev langt de fleste aktiviteter i sæson 2020/21 aflyst pga. Corona. Det betød at vi bl.a. måtte aflyse sponsordage, “Håndboldkaravanen”, juleafslutning, Julestævne i Skovbakken, Flex Modul Camp, “Styrk Fællesskabet”, U6/U8 stævne samt Gråsten stævne. Gråsten er først i påsken ‘21 men arrangørerne har på forhånd valgt at aflyse.

Heldigvis fik vi gennemført størstedelen af turneringen i efteråret 2020, undaget 1-2 kampweekender. Nu håber vi at vi til september er klar til at gi den fuld gas i turneringen igen!

Under nuværende Corona-nedlukning har flere af vores trænere været på kurser, så jeg lover at de er rustet til næste sæson med masser af spændende øvelser.

I efteråret 2019 gik Volley og Håndbold sammen om at udvide Beach bane-anlægget. Anlægsprojektet blev færdigt i foråret 2020, og det betød at flere af vores hold lige kunne nå lidt ude-træning inden sommerferien sidste år. Jeg tænker at beach-banen kan gå hen og blive vores redning også i denne forårssæson. Der er fra håndbolds side investeret 25.000 kr. I projektet i 2020 samt afsat 10.000 til færdiggørelse af læhegn, genopfyldning af sand mv. I 2021. En investering som jeg personligt synes har været rigtig god, set i lyset af hvor flittigt banen blev brugt allerede i foråret.

Til slut

Til slut vil jeg godt sige mange tak for en – efter omstændighederne – god sæson. Vi fik det bedste ud af det.

I bestyrelsen søger vi – som tidligere nævnt – nye hænder. Det være sig både som medlemmer af bestyrelsen, men også meget gerne som “eksterne” hjælpere på konkrete opgaver. Har du lysten til at hjælpe til med noget – hvad som helst – så ræk hånden op. Jeg vil godt understrege at der er ingen der bliver presset til noget de ikke har lyst til. Men vi tager med kyshånd imod al form for hjælp.

Hermed vedhæftet referat fra Generalforsamling i Skødstrup Håndbold, afholdt den 11. februar 2021.

Referat generalforsamling 11. februar 2021

Flemming (formand) bød velkommen til årets generalforsamling, der pga. corona blev afholdt

virtuelt.

14 deltagere:

• Flemming Hjort Andersen (formand, bestyrelsen)

• Christa Svendsen (bestyrelsen)

• Gitte Elgaard (bestyrelsen)

• Jane Madsen (suppleant bestyrelsen)

• Mikael Jakobsen (bestyrelsen og træner)

• Jesper Snedker Madsen (bestyrelsen)

• Martha Berdiin (bestyrelsen)

• Rikke Jørgensen (revisor og træner)

• Rasmus Gregersen (træner)

• Mikkel Jung (træner)

• Mette Snedker Madsen (træner)

• Anders Winther (træner)

• Linda Lund Kristoffersen (træner)

• Anne Husted (træner)

1. Valg af dirigent

Rasmus valgt som dirigent.

2. Valg af referent

Martha valgt som referent.

Rasmus konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

3. Formandens beretning

Flemming aflagde beretning, beretningen vedlagt som bilag.

Flemming takkede afgående bestyrelsesmedlem og suppleant Christa og Jane for den store

indsats.

Emner til drøftelse på baggrund af beretningen:

• Hvordan sikres nye frivillige, og hvordan værdsættes de?

• Kan vi som forening blive bedre til at kommunikere, både bredt ud i lokalsamfundet og i

fht. at skaffe nye frivillige, trænere, bestyrelse osv.?

• Er der nye kræfter til bestyrelsen, som vil arbejde med kommunikation og salg/skaffe

sponsorer?

• Konkret forslag om at arrangere fælles middag én gang om måneden for alle trænere – og

tilbyde nye interesserede at være med, hvis de vil høre mere om foreningen

• Mikkel vil gerne bidrage med kommunikation og frivillig-delen

• Anerkendelse i sig selv kan måske have en effekt – fortælle de positive historier

• Kan der skaffes flere følgere på facebook?

• Skal foreningen have en instragram-profil?

Bestyrelsen vil arbejde videre med de gode input.

Dirigenten konstaterede, at beretningen hermed betragtes som godkendt.

4. Regnskab for 2020 til godkendelse

Martha gennemgik regnskabet, der har et overskud i 2020 på 26.872 kr. Der er i 2020 blandt andet

givet et ekstra tilskud fra Aarhus Kommune pga. corona.

Kontingentindtægter på i alt ca. 200.000 kr. (som forventet og budgetteret). Sponsorater og øvrige

indtægter generelt også som budgetteret, men der har på flere poster været færre udgifter som

følge af det lavere aktivitetsniveau pga. corona-nedlukning.

Der er ultimo 2020 et samlet overført resultat på 268.399 kr.

Revisor Rikke har gennemgået og godkendt regnskabet.

Regnskabet for 2020 blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget

Martha gennemgik det fremlagte budgetforslag, som bestyrelsen indstiller til godkendelse. Det

indstilles, at kontingent fastholdes på samme niveau som indeværende sæson.

Der budgetteres med samme indtægtsniveau som i 2020, men der er afsat flere midler til forbrug i

2021. Samlet indstilles budget for 2021 med et underskud på 37.805 kr. Hensigten er, at

foreningen skal forbruge af det opsparede overskud. Bestyrelsen ønsker, at pengene skal bruges

på aktiviteter til gavn for klubbens medlemmer.

På forslag fra Linda blev det drøftet, om det kan være en idé at indføre halv pris på kontingent til

studerende. Linda nævnte konkret U19-holdet, hvor det kan være en relevant overvejelse.

Der blev drøftet fordele og ulemper, samt om det er muligt i praksis at sikre dokumentation for

studerende osv.

Bestyrelsen vil tage de gode input med og overveje mulighederne nærmere.

Budgettet blev godkendt som fremlagt, herunder at kontingent for den kommende sæson er

uændret.

6. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde forslag om ny metode til fastsættelse af niveau for trænergodtgørelse.

I dag udbetales trænergodtgørelse på baggrund af en timeopgørelse fra hver enkelt træner, hvor

antal træningstimer og antal kampe gennem sæsonen opgøres. Det er en opgave, som trænerne

ikke synes om, og derfor har bestyrelsen overvejet alternative muligheder.

Det fremlagte forslag betyder, at trænergodtgørelse udbetales på baggrund af antal planlagte

træningstimer, hvorvidt der spilles turneringskampe eller kampe i enkelte weekender (de yngste

hold) og om der er sommertræning. Dvs. trænerne slipper for at tælle det konkrete antal timer og

kampe.

Der har de seneste år været flere trænere, som ikke har fået trænergodtgørelse, sandsynligvis

fordi de ikke har ønsket at bruge tiden på at lave den krævede opgørelse. Med det nye forslag

udbetales der automatisk til alle trænere, dvs. udgiften vil samlet blive højere (forventeligt 10-

15.000 kr. om året).

Forslaget indeholder også disse punkter:

• Hjælpetrænere får fortsat et gavekort på 500 kr.

• Bestyrelsen afgør ved tvivlstilfælde

• Bestyrelsen beslutter hvert år den konkret trænergodtgørelse for hvert hold, da modellen

ikke dækker alle tænkelige variationer af træningstimer osv.

• Der gives fortsat ikke trænergodtgørelse til seniorhold, disse tildeles i stedet 1.000 kr. til et

socialt arrangement eller fx indkøb af bolde (træner beslutter)

Forslag godkendt som fremlagt fra næste sæson.

For indeværende sæson godkendte generalforsamlingen, at bestyrelsen ved sæsonslut i foråret

fastlægger, hvad der konkret skal udbetales som trænergodtgørelse for en sæson, der har været

delvist nedlukket pga. corona, og hvor nogle trænere som alternativ har gennemført andre

aktiviteter som tilbud til deres hold.

Der blev fremsat mundtligt forslag om evt. ændring af vedtægterne, så det eksplicit fremgår, at

virtuel generalforsamling er en mulighed. I den forbindelse blev det drøftet, at hvis der

fremkommer klager over at generalforsamlingen har været afholdt virtuelt, kan det blive

nødvendigt at afholde en ekstra generalforsamling, når vi igen kan mødes fysisk.

Bestyrelsen vil tage forslaget med til hovedforeningen, da Skødstrup Håndbold ikke har

selvstændige vedtægter (vedtægterne er gældende for hele Skødstrup Sportsforening).

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Christa udtræder af bestyrelsen.

Iben Sjørslev blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem (Iben deltog ikke selv i generalforsamlingen,

men talte med Anders under mødet).

Flemming, Mikael, Jesper, Gitte og Martha fortsætter i bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Anders og Jane blev valgt som suppleanter. Jane fortsætter dermed som suppleant, men vil ikke

som hidtil deltage aktivt i bestyrelsesmøderne. Anders forventes heller ikke at deltage aktivt i

bestyrelsesmøderne.

9. Valg af revisor

Rikke blev genvalgt som revisor.

10. Eventuelt

Mikkel: Tak til bestyrelsen for en god indsats i et særligt år.

Mikael: Ros til trænerne + dejligt med nye kræfter til at stå for håndboldskolen fremover.

Første og konstituerende bestyrelsesmøde blev fastlagt til tirsdag den 2. marts kl. 19-21.

 

Bilag: Formandens beretning 2021

Formandens beretning 2021

Status på klubben

Vi har 241 aktive (betalende) medlemmer i klubben. Heraf 191 børne- og ungdomsspillere fordelt på holdene “Boldbanden” (3-5 årige) og op til U19 spillere. 50 voksne medlemmer på hhv. Puls, Power & Play (Håndboldfitness), Dame Senior og Herre Senior.

Herudover har vi 43 trænere, frivillige hjælpere, bestyrelse mv. Og en håndfuld ungdomsspillere som også træner de mindre årgange.

Alt i alt en klub med over 280 medlemmer, hvilket må siges at være flot tilslutning. I forhold til sidste sæson er det en stigning på godt 20 spillere, hvilket bl.a. kan tilskrives et par dejligt store hold i den yngre ende, samt at vi er så heldige at have et godt sammentømret U15 pigehold, der stadig er repræsenteret med over 20 spillere.

Rent økonomisk går vi – imod forventning – ud med et fint overskud i 2020. Vi havde budgetteret med et lille underskud, primært pga. Investeringer. Men Corona betød færre aktiviteter og dermed færre udgifter. Derudover fik vi et lille tilskud fra Århus Kommune, til dækning af tabte indtægter mv.

Bestyrelsens fokus i sæson 2020/21

I bestyrelsen arbejder vi fortsat med strukturering af vores opgaver. Vi er bla. Gået i luften med en Office 365-løsning vha. Et Microsoft-sponsorat. Her har vi bla. Mail tilknyttet, så hvert medlem har sin egen mail-konto i @ssfhaandbold.dk domænet. Dermed kan vi altid søge tilbage i tidligere bestyrelsesmedlemmers historik og korrespondance, noget vi til tider har oplevet som et problem. Det kan være svært at holde styr på aftaler der er indgået for år tilbage, med bilag i papirform osv. Det er også denne platform som her i Corona-tiden har hjulpet os med afholdelse af møder, ligesom generalforsamlingen i dag er via denne platform.

Vi arbejder med drejebøger for alt hvad vi laver, korte præcise instruktioner som gør det lettere for det næste medlem at overtage arbejdet. Alt sammen for at lette bestyrelsesarbejdet.

På turneringssiden har Jesper Madsen overtaget kontakten og koordineringen mod JHF, ifm. Turnering og stævner. En svær arv at løfte efter Steven, men Jesper er til fulde i mål med den opgave, og det kører bare.

Vi har fortsat fokus på samarbejdet med DGI, bl.a. “Hænderne op med Diggi” (skole-projekt for 3. klasser) samt “BoldBanden” (3-5årige) og “Styrk Fællesskabet” (samarbejde/fastholdelse/tryghed/udvikling af klubånd). Og endelig “Flex Modul Camp” på Tirstrup efterskole. Desværre satte Corona en stopper for de fleste af disse initiativer, men vi vender stærkt tilbage i 2021 – håber vi.

På sponsorsiden har Mikael gjort et rigtig godt stykke arbejde med at få struktureret tilgangen til det at skaffe sponsorer. Vi har nu et prisark med eksempler, som gør det let at præsentere for en kommende sponsor, og også strikke sponsor-pakker sammen så det nu er muligt f.eks. at sponsorere trænerne alene. Vi fik i foråret at se, hvor mange gode lokale virksomheder vi har, da vi på meget kort tid fik skaffet fede præmier til forårets sponsordag. Der skal lyde en stor tak til vores lokale sponsorer – uden jer, ville vi ikke kunne gennemføre så mange fede aktiviteter for vores unge mennesker.

Samarbejdet med Århus Håndbold kører endnu, om end det ligger lidt i dvale som alt andet. Århus Håndbold har valgt ikke længere at udstede gratis billetter til venskabsklubber, så spændende om de kan fastholde opbakningen.

Martha kører nu på 2. sæson og har fået virkelig godt styr på regnskab og aftaler. Specielt sponsoraftaler er der kommet godt styr på, det sætter jeg som formand rigtig stor pris på. Vi kører fortsat med Holdsport til bogføring og det kører godt.

Håndboldskolen nåede vi heldigvis at afvikle i 2020, og vi fortsætter i sæson 2021/22. Jane, Gitte og Mikael står for planlægningen fra bestyrelsens side, flankeret af vores dygtige trænere. Vi leder efter nye hjælpere til at stå for håndboldskolen fremover.

Endelig har vi i bestyrelsen haft stor fokus på hvordan vi som klub kan gennemføre træning og kampe under den delvise corona-nedlukning. Det krævede lidt timers planlægning, bl.a. med udarbejdelse af plakater, påklistring af “prikker” på siddepladser mv. Tak til alle involverede i dette arbejde, ikke mindst trænere og forældre som velvilligt hjælper til når der skal sprittes af mellem kampe osv.

Trænere

Vi har en bred stab af engagerede trænere som vi skylder en stor tak for al den energi de lægger i at træne og hygge med vores børn og voksne spillere.

Jeg oplever en klub fuld af trænere, som f.eks. af egen drift arrangerer ekstra-aktiviteter, både i og uden for corona-tiden. Det være sig overnatningsarrangementer (pre-Corona), fælles-løb, beach-håndbold, “fjerntræning via Google Meet”, fælles fotoalbum ifm. VM-håndbold osv. Det viser i den grad noget om trænernes engagement i vores børn.

Uden trænerne, havde vi ingen klub, så giv dem et kæmpe klap på skulderen næste gang I ser dem. Som bestyrelse er det herligt at mærke hvordan I trænere bakker op om bestyrelsens initiativer. Der er altid en hjælpende hånd når der er brug for det, tak for det.

Aktiviteter

Som vi alle ved, så blev langt de fleste aktiviteter i sæson 2020/21 aflyst pga. Corona. Det betød at vi bl.a. måtte aflyse sponsordage, “Håndboldkaravanen”, juleafslutning, Julestævne i Skovbakken, Flex Modul Camp, “Styrk Fællesskabet”, U6/U8 stævne samt Gråsten stævne. Gråsten er først i påsken ‘21 men arrangørerne har på forhånd valgt at aflyse.

Heldigvis fik vi gennemført størstedelen af turneringen i efteråret 2020, undaget 1-2 kampweekender. Nu håber vi at vi til september er klar til at gi den fuld gas i turneringen igen!

Under nuværende Corona-nedlukning har flere af vores trænere været på kurser, så jeg lover at de er rustet til næste sæson med masser af spændende øvelser.

I efteråret 2019 gik Volley og Håndbold sammen om at udvide Beach bane-anlægget. Anlægsprojektet blev færdigt i foråret 2020, og det betød at flere af vores hold lige kunne nå lidt ude-træning inden sommerferien sidste år. Jeg tænker at beach-banen kan gå hen og blive vores redning også i denne forårssæson. Der er fra håndbolds side investeret 25.000 kr. I projektet i 2020 samt afsat 10.000 til færdiggørelse af læhegn, genopfyldning af sand mv. I 2021. En investering som jeg personligt synes har været rigtig god, set i lyset af hvor flittigt banen blev brugt allerede i foråret.

Til slut

Til slut vil jeg godt sige mange tak for en – efter omstændighederne – god sæson. Vi fik det bedste ud af det.

I bestyrelsen søger vi – som tidligere nævnt – nye hænder. Det være sig både som medlemmer af bestyrelsen, men også meget gerne som “eksterne” hjælpere på konkrete opgaver. Har du lysten til at hjælpe til med noget – hvad som helst – så ræk hånden op. Jeg vil godt understrege at der er ingen der bliver presset til noget de ikke har lyst til. Men vi tager med kyshånd imod al form for hjælp.