Søg
Close this search box.

Vi spørger partierne om skole og byudvikling

Kommunalvalget nærmer sig. Tirsdag den 16. november beslutter vi sammensætningen af byrådet i Aarhus, og til den tid er vi forhåbentlig blevet klogere på nogle af de spørgsmål, som vi i 8541 har til kandidaterne.

Dels præsenterer vi valgtemaer i bladene op til valget, og dels står Skødstrup Fællesråd for det store vælgermøde mandag den 11. oktober i Midtpunkt. Alle opstillede partier er repræsenteret, og du kan stille spørgsmål direkte til politikerne i panelet.
I dette blad handler temaet om byudvikling og skole. Vi har stillet følgende spørgsmål til partierne:

1) Befolkningstallet i Løgten-Skødstrup-området er steget markant gennem de seneste år og er nu på ca. 10.000 borgere. I perspektivplanen tales om 16.000 borgere på sigt. For fire år siden, på vælgermødet i Skødstrup, blev kandidaterne kritiseret for at udstykke grunde og tillade nye boliger, inden infrastrukturen (veje, skolestier, institutionspladser mv) var på plads. Hvordan vil du som byrådskandidat sikre, at infrastruktur og pladser i institution og skole er på plads, før der bygges flere boliger?

2) Udearealerne på Skødstrup Skole er ikke fulgt med udviklingen i elevtallet, og det skaber problemer især i efterårs- og vintermånederne, når fodboldbanerne er lukket ned. Skolebestyrelsen på Skødstrup Skole vil derfor spørge, hvordan du som byrådskandidat vil arbejde for, at udearealerne kan enten udvides eller udvikles, så de i højere grad kan følge med elevtallet.

 

På de følgende sider kommer svarene i tilfældig rækkefølge. Alle opstillede partier er spurgt, nogle har ikke svaret.

C: Det skal løses ordentligt
Af Steen Stavnsbo, kandidat for Det konservative Folkeparti
Steen Stavnsbo Konservative
1) Det bør i hvert fald sikres i planlægningen af en så kraftig udbygning, at der er taget højde for at levere på de afledte behov for veje, cykelstier m.v., samt kapacitet i skoler, daginstitutioner m.v. Det er en opgave der skal sikres ved at vi politikere, og især via teknisk udvalg, spørger detaljeret ind til lokalplaner og udbygningsplaner i lokalområdet, herunder perspektivplanlægning. En så stor vækst stiller naturligt afledte krav og behov, som skal løses ordentligt. Det er ikke sikkert, at udbygningstakten gør, at alt kan være på plads inden, men så må der lægges og kommunikeres en plan til området for hvor og hvornår det så kommer til at ske.

2) Der tegner sig et klart billede af, at tilvæksten her er markant undervurderet, og det kalder selvfølgelig på både ekstra fokus og en ekstra indsats. Jeg er meget optaget af både øget bevægelse, sundhed og trivsel i skolen OG af at der skabes nye rekreative rum for de enkelte bydele og forstæder – og her kan vi opnå begge dele samtidigt: skabe mere/bedre udeareal som også har en bredere byfunktion som rekreativt område efter skoletid. Så, ja, det vil vi Konservative gerne være med til at løse positivt i Skødstrup.

***

Å: Bedst med en ny skole
Af Katrine Skov-Hansen, byrådskandidat for Alternativet

Katrine Skov Hansen Alternativet

1) Aarhus Kommunes fortætningspolitik har medført, at flere familier søger mod oplandet. Alternativet mener, at Aarhus Kommune er meget mere end bare 8000 Aarhus C. Der skal afsættes flere ressourcer på byudvikling i oplandet, herunder Skødstrup/Løgten, som er et meget populært område blandt børnefamilier. Skødstrup Skole er i øjeblikket kommunens største skole, og antallet af elever stiger årligt.
2) Efter Alternativets mening vil den bedste løsning være etablering af en ny skole, hvis der kan findes en passende grund/lokation til formålet. En stor skole kan være økonomisk attraktiv for kommunen på grund af stordriftsfordele, men den har også ulemper, bl.a. trafikale udfordringer, når forældrene henter/bringer deres børn, eller når så mange børn skal samtidig cykle til og fra skolen. Især når mange af familierne bor på den anden side af byen.
Hvis/når jeg kommer i byrådet, vil jeg hurtigst muligt undersøge de realistiske muligheder for etablering af en ny skole. Hvis det viser sig, at det ikke er muligt, vil jeg presse på, at der afsættes midler til udvikling og forbedring af Skødstrup Skole, så både bygningerne og udearealerne kan følge med den reelle udvikling af elevtallet.

***

O: Lokal helhedsplan nødvendig
Af Jakob Søgaard Clausen, byrådskandidat for Dansk Folkeparti

Jakob Søgaard Clausen Dansk Folkeparti

1) Det er jo rigtig positivt, at mange gerne vil flytte til Løgten-Skødstrup-området. Derfor skal vi også give plads til, at området kan vokse. Men vi ser samme udfordringer som i andre oplandsbyer i kommunen: infrastrukturen følger ikke med udviklingen. Jeg tror en del af løsningen er en mere helhedsorienteret tilgang til udviklingen af kommunens oplandsbyer. Her er det vigtigt at få set på alle behov og så udvikle området med udgangspunkt i det. Jeg tænker Løgten-Skødstrup-området vil være et oplagt sted at starte ud med sådan en helhedsplan.

2) Det er en meget stor skole, som I har. God læring kræver ordentlig plads og gode faciliteter, så måske der er brug for en udbygning eller en helt ny skole, så det hele ikke bliver for stort. Jeg synes i virkeligheden, at man lokalt er de bedste til at svare på, hvordan det behov man har opfyldes. Også skoleområdet er relevant at tage med i en lokal helhedsplan, og jeg ser frem til blandt andet at høre skolebestyrelsens bud på, hvilket behov der er og hvordan vi kommer i mål med at få ønskerne opfyldt.

***

F: Måske en satellitskole
Af Mette Bjerre og Thomas Medom, byrådskandidater for SF

Mette Bjerre SF  Thomas Medom SF

1) I SF er vi meget optagede af at der er lokale institutionspladser nok. Selvom der er en god institution i Skæring, vil man gerne have sit barn passet i Skødstrup når man bor i Skødstrup og barnet senere skal gå på Skødstrup skole. SF arbejder konkret på at gøre det lettere at lave nye lokale dagtilbud tidligere, så vi ikke venter til boligerne er bygget, men er på forkant med nye institutionspladser.
Der er mange byer som vokser, og for SF er det vigtigt med en overordnet plan for, hvordan byen skal se ud. Der bør laves en helhedsplan for Løgten-Skødstrup, hvor borgere, foreninger og virksomheder sammen med kommunen kan få skabt et billede af, hvordan byen skal udvikle sig.

2) Hvis byudviklingen i Skødstrup fortsætter, vil SF arbejde for en ny lille satellitskole i Skødstrup. Det kan være for halvdelen af indskolingen, eller for 8.-9. klasse, hvor man får et særligt miljø for de ældste. Præcis hvordan, må være op til skolen og bestyrelsen.
Der er her og nu behov for at forbedre skolens udearealer. Området bag hallerne kan udnyttes bedre end i dag, og SF vil gerne bruge penge på at skabe en fed legeplads, skaterbane eller noget tredje der. Arealet bag Sibirien kan købes til skolen, og der kan skabes et fedt miljø som klubben kan have glæde af om eftermiddagen, og alle byens unge om aftenen.
Mange i Skødstrup kender til ønsket om at gøre den trekantede grund mellem Grenåvej og letbanen til en bypark fremfor et tilvokset krat. SF vil gerne skubbe endnu mere på, at det skal ske nu.

 

A: Ingen tvivl om ny skole
Af Aase Pedersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

Aase Pedersen
1) Der skal være mere fokus på oplandet, som Løgten-Skødstrup er en del af.
De sidste mange år har fokus været rettet mod udvikling af Aarhus C, det skal ændres.
Befolkningstallet stiger, ikke kun i Aarhus C, men også i 8541.
Løgten-Skødstrup skal være mere attraktiv at bo i. Omgivelserne er perfekte med det bakkede terræn og tæt på vandet, men byen skal også kunne fungere for borgerne. Der skal tænkes byliv med butikker, cafeer, spisesteder, erhverv, blandede boliger m.m. og der skal være grønne områder med aktivitetsmuligheder. Der skal skabes flere tilbud til de unge, som ofte bliver glemt, hvis de ikke lige dyrker sport.
Der skal etableres flere kulturelle tilbud for borgerne i alle aldre. For eksempel musikskole, gamerbar, amfiteater, danseskole, aftenskole.
Der skal tænkes daginstitutioner, således at små børn ikke skal fragtes til Skæring og Risskov. Der skal tænkes seniorboliger, således at folk kan blive i området, hvis de ønsker at komme af med et stort hus.
2) Der er ingen tvivl om, at der kommer flere borgere, og derfor skal der også arbejdes for en skole nr. 2.
Det vil være perfekt, at skole 2 bliver placeret ved Kirkemosevej i nærheden af fodboldbanerne, idet en skole 2 også skal indeholde en svømmehal, som så kan benyttes af begge skoler samt sportsforeningen.
Idet der ikke er plads nok ved Skødstrup skole til en udvidelse af udearealer, vil man kunne benytte stisystemet til et grønt område i pauserne til de større skolebørn.

 

Der skal tænkes byliv, byrum og så kan der bygges.
V: Ny skole og daginstitutioner
Af Moonis Kamil, byrådskandidat for Venstre

Valgtema Moonis tv Venstre
1) og 2) Der bygges en skole mere for at sprede afleverings- og afhentningslogistikken. Skødstrup Skole og den nye skole opdeler man så i 1/2 hvor hver skole indrettes med kombineret vuggestue og børnehave.

Det kræver, at Aarhus Kommune:
– Investerer de fornødne ressourcer i etableringen af en skole nummer 2
– Investerer aktivt i at købe den jord / tomme erhvervsejendomme der skal til, så der kan bygges en ny skole og ekstra multihal med integreret svømmehal.

Altså; to skoler med to integrerede daginstitutioner. Et kæmpe løft til byen!
Det vil medføre færre grunde til nybyg, til gengæld vil livskvaliteten i byen blive højere og ovenstående investering forøge byens tiltrækningskraft som en gedigen helstøbt by.

Aarhus udviser ansvar og skaber forudsætningen til en friskole/privatskole ála den populære i fx Feldballe
Aarhus Kommune støtter, med proaktiv godkendelse, etablering af en privatskole og ledelse.
Privatskolers økonomi kan bidrage til hurtigere etablering af flere sportsfaciliteter, fx svømmehal, fritids – og kulturfaciliteter.
Der skal laves en konkret Aarhus udviklingsstrategi opdelt i by-strategier.
Får vi styr på en 10 års strategiplan så vil hvad, hvornår og hvordan blive langt mere realistisk at opnå fælles retning på i byrådet og “get things done”!
Kommunen skal invitere til en borgerworkshop – hvor vi borgere definere en Skødstrup strategi. Hvor skal vi hen, hvorfor og hvordan.

Ø: Færre børn i klasserne
Af Katrine Vinther Nielsen, Byrådskandidat for Enhedslisten

Valgtema KatrineVintherNielsen Enhedslisten

1) I Enhedslisten følger vi udarbejdelsen af den ny kommuneplan 2021. Her skal det sikres, at byudviklingen i Aarhus kommune sker mere planlagt, end tilfældet har været i Løgten-Skødstrup. Vi har også især peget på behovet for flere helhedsplaner, som er et bedre værktøj til at se på infrastruktur og nye boligområder som helhed.
Der skal altid være plads til lokalområdets børn og unge – byudvikling, infrastruktur og pladser i institutionerne skal derfor følges ad. Enhedslisten vægter lavere klassekvotienter og reelle minimumsnormeringer højt, og man kan ikke regne med flere børnefamilier uden at sikre, at der er plads, nære voksne og ordentlige forhold til og fra skole for børnene. I Enhedslisten arbejder vi derfor for færre børn i klasserne og gode muligheder for, at børn og unge kan færdes sikkert til og fra skole, klub og institution. Vi vil arbejde for, at løsningerne findes i dialog med de forældre, pædagoger og lærere, der står med udfordringerne til dagligt.
2) Vi prioriterer gode idrætsfaciliteter højt, og det skal indgå som en central del af byudviklingen. Det gælder både i skolen og i det lokale idræts- og foreningsliv. Her ser vi det igen som afgørende, at forældre, børnene, skolens medarbejdere, de lokale foreninger og ildsjæle inddrages og høres. Vi ser frem til at lære mere om, hvilke behov og ønsker, der er for området Skødstrup-Løgten.

Af Birger Agergaard og Thomas Nykrog

Læs flere artikler her

Relaterede artikler

For børn i alle aldre:: Markedsdag på Bytorvet i Løgten lørdag den 9. september
Erhverv

Markedsdag i sommerens efterglød

Under den ”blåeste” septemberhimmel, man næsten kan ønske sig, holdt 8541 Handel en virkelig velbesøgt markedsdag på Bytorvet i Løgten lørdag den 9. september.

Cøcilie Uhre Karlsson og Olav Liengard sang og spillede for til fællessang
Kultur

Musik under blodbøgen

Den første lørdag i september blev en ny idé sendt til vejrs på Himmerig-gården i Skødstrup. En vaskeægte musikfestival.
Fra kl. 12 til kl. 21 kunne den opleves på to scener i Bofælleskabet Himmeriggårdens skønne store have, der på smukkeste vis krones af en gammel blodbøg.

Erik Søndergård holder en af grundlovstalerne
Traditioner

Grundlovsdag 2023

Tekst og fotos Hans-Jørgen Krickhahn Coronatiden er for alvor trængt i baggrunden. Der var næsten deltagerrekord til Skødstrup Kirkes Grundlovsarrangement i baghaven den 5. juni.