Søg
Close this search box.

Corona gav færre flagdage

Flagalleen afholdt generalforsamling mandag d. 26. oktober med deltagelse af 15 personer.

Formand Torben Ravn Sørensen fortalte om årets udlejning, som var præget af Covid-19 situationen. Der har i det forløbne år kun været udlejet til Vosnæs Gods, Skødstrup Kirke samt Egnsarkivet/De Kreative. Der var aftalt udlejning for ca. kr. 7.000 til ED-Data, Skødstrup Sportsforening, Skødstrup Kirke samt Erhvervsforeningen, som alle blev aflyst. Udlejning var på ca. kr. 5.000 mod forrige års ca. kr. 11.000.

Flagalleen har ekstraordinært været opsat d. 5. maj 2020 i anledning af 75 året for Danmarks Befrielse. Flagalleen skulle have afholdt 50 års jubilæum i forbindelse med Open By Night d. 19. juni 2020. Dette måtte desværre aflyses, og bestyrelsen har bestemt, at der ikke afholdes nyt jubilæumsarrangement.

I forbindelse med jubilæet modtog Flagalleen sponsorater fra Danbolig Risskov-Lystrup samt The Funkis House Company. Begge firmaer ville ikke have det sponserede beløb tilbage, hvilket Flagalleen er meget taknemmelig for.

Der er i årets løb sket to påkørsler af vore flagstænger uden, at folk har givet sig til kende. På det seneste har vi oplevet, at der er personer der fjerner vore dæksler til flaghullerene. Det er yderst beklageligt, da der kan opstå farlige situationer for cykler, gående folk samt husdyr. Hold venligst øje med det og giv bestyrelsen besked hvis det sker.

Torben Ravn Sørensen rettede en tak til byens beboere for den store opbakning, som vi nyder når Flagalleen sættes op. En særlig tak til Restaurant Løgten for pizzaer, Åse fra Kastaniehuset for flere slikuddelinger samt for kontant påskønnelse til vore unge hjælpere. Endvidere en stor tak til familien Carlsen for 50 års gratis opbevaring/husleje.

Der blev spurgt ind til udvidelse af Flagalleen. Torben oplyste, at man afventer kommunens anlæggelse af fortov fra Møllesvinget og ud til Vosnæsvej. En udvidelse ned mod rundkørslen vil ikke ske før en evt. flytning af byskilt.

Regnskab og medlemstal:

Kurt Rasmussen aflagde regnskab der viste et overskud på ca. kr. 36.000. Egenkapitalen er herefter ca. kr. 163.000. Det er nødvendigt med en stor egenkapital med henblik på udvidelse af Flagalleen samt opsparing til udskiftning af flagstænger.

Kontingent: Kontingentet blev fastsat til uændret kr. 100,00 årligt.

Medlemstal: Medlemstallet pr. 30/9-2020 er på 471 mod sidste års 451. Den store tilgang af nye medlemmer skyldes primært Uffe Fast`s opslag på facebookgruppen 8541 borger til borger.

Valg: Uffe Fast ønskede at udtræde af bestyrelsen, da han flytter fra byen. Nyvalgt blev Anders Brændstrup, og Kurt Rasmussen blev genvalgt. Bestyrelsen består desuden af Torben Ravn Sørensen, Bent Bjerglund samt Kim Andersen. Der var genvalg til Lissie Madsen, Gert Madsen og Knud Dahlerup som suppleant, revisor og revisorsuppleant. Der blev uddelt stor ros samt gavekort til Uffe Fast som tak for hans store indsats.

Du kan læse mere om Flagalleen på 8541.dk/sport-kultur-fritid/flagalleen. Du kan melde dig ind i Flagalleen ved overførsel af kr. 100,00 til enten Mobilepay 89778 eller konto 3408-4805068795. Husk at anføre adresse i tekstfelt og meget gerne e-mail til fremtidige opkrævninger.

Flagdage i 2021

4. april – Påskedag
30. april – Konfirmation
1. maj – Konfirmation
2. maj – Konfirmation
13. maj – Kr. Himmelfartsdag
23. maj – Pinsedag
5. juni – Grundlovsdag/Grundlovsmøde

 

Af Kurt Rasmussen, Flagalleen i Løgten-Skødstrup

 Læs mere i 8541 -dit lokale blad (feb. 2021)

Relaterede artikler

Erik Søndergård holder en af grundlovstalerne
Traditioner

Grundlovsdag 2023

Tekst og fotos Hans-Jørgen Krickhahn Coronatiden er for alvor trængt i baggrunden. Der var næsten deltagerrekord til Skødstrup Kirkes Grundlovsarrangement i baghaven den 5. juni.

Cøcilie Uhre Karlsson og Olav Liengard sang og spillede for til fællessang
Kultur

Musik under blodbøgen

Den første lørdag i september blev en ny idé sendt til vejrs på Himmerig-gården i Skødstrup. En vaskeægte musikfestival.
Fra kl. 12 til kl. 21 kunne den opleves på to scener i Bofælleskabet Himmeriggårdens skønne store have, der på smukkeste vis krones af en gammel blodbøg.

Sankt Hansbål ved Fiskerhøj. Studstrup
Traditioner

Sankt Hans i to byer

Traditionen tro inviteres der til Sankt Hansfest om aftenen, den 23. juni. dels ved Skødstrup Søndersø, dels på Fiskerhøj ved Studstrup