Søg
Close this search box.

Vedtægter for Støtteforeningen for Skødstrup Sogns Egnsarkiv

default image

Stiftet 29. august 1996

 

§ 1
Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Støtteforeningen for Skødstrup Sogns Egnsarkiv. Dens hjemsted er Skødstrup Bibliotek.

§ 2
Formål.
Foreningens formål er i lokalsamfundet at styrke interessen for egnens historie.
Støtteforeningen skal hjælpe egnsarkivet med at udgive publikationer, medvirke i egnsarkivets arbejde, medvirke med indsamling af arkivalier og deres arkivering, arrangere udstillinger og foredrag samt støtte egnsarkivet økonomisk, eventuelt ved tegning af sponsorater.

§ 3
Medlemmer.
Som medlem kan optages enkeltpersoner, foreninger og institutioner.

§ 4
Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i april. Indkaldelse sker skriftligt eller ved elektronisk post med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af arbejdsplan og budget for kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

§ 5
Afstemningsregler.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra de i § 9 nævnte forhold. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
På generalforsamlingen har alle, der rettidigt har betalt kontingent, stemmeret. Enkeltmedlemmer, foreninger og institutioner har én stemme hver.

§ 6
Bestyrelsen.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at
 2 medlemmer afgår på lige årstal og
 3 medlemmer afgår på ulige årstal.
Genvalg kan finde sted.
Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle økonomiske og juridiske forhold. Den disponerer over foreningens midler. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

§ 7
Regnskabsår.
Foreningens regnskabsår er 01.04. – 31.03.

§ 8
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på generalforsamlingen med almindelig stemmeflertal. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal indsendes senest 1. april til bestyrelsen og udsendes sammen med dagsordenen til generalforsamling.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller en tredjedel af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal da holdes inden 1 måned efter, at begæringen er modtaget af bestyrelsen, og der indkaldes med 2 ugers varsel med motiveret dagsorden.

§ 10
Opløsning.
Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende stemmer jf. § 5.
Ved opløsning skal eventuelle aktiver tilfalde egnsarkivet.
Ved opløsning tilfalder foreningens arkiv egnsarkivet.
Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere til generalforsamlingens beslutning er gennemført.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 29. august 1996
Jørgen Lai                       
Arthur Rashid               
Inger Larsen
Alfred Jensen                       
Jette Westphal

Ændret på generalforsamlingen 21. april 1998.
Ændret på generalforsamlingen 21. april 2009.

Relaterede artikler

Sport & Fritid

Jeg er vokset op med, at man skal hjælpe og bidrage

Lene Damsgaard er vokset op med volleyball. Hun begyndte at spille som barn på marken ved forældrenes hjem i Struer. Strå fra halmballer blev brugt til at flette det net, der adskiller de to banehalvdele, og siden har det været hendes foretrukne idræt.

Ukategoriserede

Julie vandt sølv ved EM i ”Skills”

23-årige Julie Victoria Schier Kirkegaard er bagerlærling hos Bageriet Løgten og har i september deltaget i sit fags europamesterskaber i ”Skills”. Det blev en stor og uforglemmelig oplevelse. Julie vandt sølv – bare ét point fra guldet!

default image
Ukategoriserede

Pilekasterklubben

Skødstrup Dartklub / Pilekasterklubben SSF er en en ny afdeling under Skødstrup Sportsforening. Hvor: Den gamle kantine i Midtpunktet Hvornår: Mandag og torsdag kl. 19