Søg
Close this search box.

Vedvarende energiplan besluttes snart

Om måske fem år kan der stå tre vindmøller mellem Vosnæsgård og Vosnæs Pynt. De kan få en totalhøjde på over 150 meter. Elselskabet Nrgi har i samarbejde med godsejer Adam Knuth søgt om at få lov til at rejse tre store vindmøller.
Vindmølle-placeringen er en del af forslag til temaplanen for vedvarende energi (VE-plan), som Aarhus Kommune har haft i høring i efteråret 2019. Nu skal planen besluttes endeligt af byrådet.

Ultimo august/primo september skal Aarhus Byråd forventeligt behandle en indstilling om endelig beslutning af VE-planen. Indstilling indeholder dels opsamling fra høringsfasen og eventuelle ændringer, som følge heraf. oplyser projektleder på VE-planen, Christina Friis-Hasché, til bladet 8541.
Vindmølleplaner i høring

I Studstrup havde man fået den opfattelse, at der ville blive endnu en borgerinddragelse, inden byrådet tager stilling til planen og de 263 høringssvar, der er indkommet i november-december 2019. Men det kommer der ikke, oplyser projektlederen:
”Det har der aldrig været lagt op til. Men når man kan få det indtryk, skyldes det måske, at de konkrete projektansøgninger skal sagsbehandles efter byrådets beslutning om VE-planen. For hver ansøgning skal kommunen vurdere, om kommunen vil gå videre med en planlægninsproces for projektet. Hvis Aarhus Kommune beslutter at igangsætte planlægningsarbejdet for de konkrete projekter. skal der for store vindmøller udarbejdes en VVM samt en lokalplan. For solenergianlæg er der ikke en konkret lovgivning herom, så det skal vurderes i hver enkelt sag i forhold til størrelsen og den konkrete placering af projektet. Når der udarbejdes en VVM, bliver de berørte parter hørt i forhold til de emner der skal undersøges nærmere i VVM’en. Ved udarbejdelse af lokalplaner vil der altid være en offentlig høring om forslaget til lokalplanen, før byrådet træffer endelig beslutning,” oplyser Christina Friis-Hasché.
Hun forklarer, at der i VE-planen er udpeget områder, som potentielt egner sig til henholdsvis store vindmøller og store solenergianlæg. Udpegningerne er dog ikke en endegyldig facitliste for, hvor der kan, og hvor der ikke kan opstilles VE-anlæg. Det betyder, at andre arealer kan vurderes som egnede efter en konkret vurdering. Alle indkomne ansøgninger bliver sagsbehandlet og vurderet dels ud fra overordnede betragtninger, men også ud fra en konkret vurdering af den konkrete placering.
Lavvindsområde?

Der har været mange kritiske høringssvar for både vindmølleplaceringer og solcelleanlæg. Borgere har undret sig over, at kommunen har udpeget Vosnæs som egnet til vindmøller. Eksempelvis har serviceleder i Vattenfall Vindkraft, Steen Carstens, som bor i Studstrup, kaldt det et lavvindsområde. På borgermødet 21. november 2019 spurgte han, om der er udført vindanalyser for de tre foreslåede placeringer i kommunen. Det er der ikke.
”Jeg synes, at det her lugter af, at kommunen blot vil brande sig på at have nogle vindmøller, og så kan energiudbyttet være underordnet,” sagde han efterfølgende til Lokalavisen Aarhus.

Strøm til 5000 familier
Om vindforhold forklarer Christina Friis-Hasché:
”I spørgsmålet om vindeffektivitet er det væsentligt også at nævne behovet for lokal produktion af VE-energi, for at undgå større belastninger på det overordnede elnet. I Aarhus får vi brug for langt mere vedvarende energi end den vi bruger i dag, for at nå målene om at blive CO2-neutrale i 2030. Herudover er der selve vindeffektiviteten og dermed den mængde af strøm, de enkelte områder kan bidrage med. Når man vælger type af vindmølle, sker det ud fra det konkrete projektområdes vindforhold, så møllen netop kan udnytte vinden bedst muligt.”

Projektlederen nævner, at på de områder som er udpeget i VE-planen forventes det, at der kan produceres væsentlige mængder at strøm. I gennemsnit producerer en vindmølle på 3 MW (150 m høj) typisk 7.500 MWh/år. Tre af den type vindmøller vil altså kunne producere vedvarende energi til ca. 5.000 familier årligt. (en gennemsnitsfamilie bruger 4,5 MWh/år).
”En VVM for et konkret vindmølleprojekt vil belyse en række forhold, herunder visuelle konsekvenser, støjmæssige konsekvenser, samt den konkrete forventede elproduktion. På den baggrund kan byrådet i sidste ende træffe de konkrete beslutninger,” siger Christina Friis-Hasché.

150 meter er ikke grænsen
I miljørapporten er der visualiseret møller med en totalhøjde på 150 meter til øverste vindespids. I september 2019 blev en bekendtgørelse ændret, så der rundt i landet vil kunne rejses endnu højere vindmøller. Det sker for at fremme den grønne omstilling og give producenterne mulighed for at opstille de nyeste vindmøller i Danmark, der er et udstillingsvindue for vindmøller.
Nrgi har indsendt en ansøgning om tre vindmøller ved Vosnæs med en totalhøjde på 150 meter.

Af Birger Agergaard

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (august 2020)

Relaterede artikler

Hvis man eksempelvis gerne vil gøre Bytorvet i Løgten lidt mere festligt, kan man søge om at få tilført plantekummer og træer.
Natur

Lån en park

Af Birger Agergaard Hvis du er i gang med at forberede en sommerfest eller en anden udendørs event, så kan du få kommunal hjælp til

Sol, blå himmel og strand
Natur

Sommeren i 8541 bliver god

Bliver det varmere eller koldere end normalt og tørrere eller vådere end normalt? Her kan vi faktisk med rimelig sikkerhed pege i bestemte retninger.