Søg
Close this search box.

Vi spørger partierne om veje og bløde trafikanter

Trafik på Grenåvej

Af Birger Agergaard og Thomas Nykrog. Fotos Thomas Nykrog

Det andet af tre valgtemaer: Til dette nummer har vi valgt at spørge kandidaterne om veje, færdselssikkerhed og bløde trafikanter. Vi har stillet disse to spørgsmål:

 • Skødstrup Fællesråd har gjort op, at ud af 21 påkrævede forbedringer af infrastrukturen (især på veje og stier) er det kun lykkedes at få gennemført to trafikprojekter siden 2018. Hvad vil du som byrådskandidat gøre for at sikre en hurtig opfyldelse af Fællesrådets trafikønsker? 
 • Grenåvej gennem Løgten og Skødstrup er en gennemkørselsvej/transportvej, som ifølge Skødstrup Fællesråd bør ændres til en bygade, hvor bløde trafikanter prioriteres over biltrafik. Vil du som politiker arbejde for at opfylde dette ønske og afsætte de nødvendige midler på kommunens budget? 

SF: Særlig fokus på skolevejene

AF Mette Bjerre og Thomas Medom, byrådskandidater for SF

 • Alle forbedringer er et spørgsmål om ressourcer. Vi er enormt glade for det nye lyskryds ved Kirkeholtvej, så det er nemmere at komme til og fra Løgten-Skødstrup fra nord, og vores by har en bedre tilknytning til Hornslet. Vi er også glade for den sikre cykelsti som nu forbinder de to byer – det var fjollet at man ikke kunne cykle fra Løgten til Hornslet, bare fordi byerne er i to forskellige kommuner. 
  Der er mange forbedringer af infrastrukturen foran os. SF har særlig fokus på skolevejene, så alle byens børn kan komme trygt i skole. Tunnelen under letbanen er endelig på trapperne, efter alt for mange år. Men der vil stadig være mange børn som går ad Grenåvej, og selvom skolepatruljen gør et fantastisk stykke arbejde, er det en meget stor vej at gå langs for et lille barn.
 • Vi er 100% enige i ambitionen om at lave 40-zonen på Grenåvej om til en bygade. Det meste biltrafik skal ud på motorvejen i stedet – og ikke op gennem Segalt. I Løgten er der endelig en følelse af at bo i en by, med både café, lækker takeaway og små butikker med spændende udvalg. Der er gode parkeringsmuligheder, så vi foreslår at man lukker parkeringspladsen ved apoteket, bortset fra to pladser til handicapparkering. Så kan vi få et rigtigt torv med træer og bænke, og måske endda et gyngestativ til børnene. Parkeringen på Grenåvej længere mod nord bør gentænkes, med en anden form for trafikdæmpende foranstaltninger, så parkerede biler ikke fremover er til gene og fare for cyklisterne.

C: Vi bør tage hul på det allerede nu

Af Steen Stavnsbo, byrådskandidat for Det konservative Folkeparti

 • Der er mange ønsker og prioriteter, men jeg mener vi har muligheder for at tilgodese flere af ønskerne, bl.a. i vores 10-årige investeringsbudget i kommunen, hvor vi har reserver. Jeg har noteret mig et stort behov for hastighedsnedsættelser og hensyn til bløde trafikanter, især indenfor byskiltene/i byzonerne i såvel Skødstrup som Studstrup, behov for trafikdæmpende foranstaltninger, cykelstier og fortove på udvalgte nøgle strækninger, og så tillige ønsket om bygaden, jf. spørgsmålet nedenfor.
  Det er klart, at ikke alle ønsker kan opfyldes på en gang både fysisk og økonomisk, men der er flere af ønskerne som bør nyde fremme snarest, og stor del af resten på den korte bane – og det vil jeg gerne arbejde for. Hvilke tiltag og i hvilken rækkefølge de kan gennemføres fysisk og til hvilken økonomi kræver både en tættere dialog med fællesrådet og kommunens fagfolk, og selvfølgelig en politisk enighed – men det bør vi tage hul på allerede nu.
 • Vi har gode erfaringer med “fredeliggørelse” af udvalgte gader i midtbyen og der er flere tiltag på vej der, og når man som jeg ofte kører eller cykler igennem strækningen Skødstrup hhv. Løgten “hovedgade”, og ser den forvandling der allerede er i gang med nye beboelser, butikker og detail m.v., så kan jeg godt forstå ønsket i en by/byer der reelt er delt af en “hovedgade”. Så Ja. Det vil jeg gerne være med til at arbejde for.

Å: Oplandets behov skal på dagsordenen

Af Katrine Skov-Hansen, byrådskandidat for Alternativet

Hvis/når jeg kommer i byrådet vil jeg sætte oplandets behov på byrådets dagsorden, herunder Skødstrups. Jeg vil gerne i dialog med Skødstrup Fællesråd for at drøfte forslagene. Efterfølgende vil jeg prioritere forslagene og tage det op med resten af byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Allerede nu kan jeg dog afsløre, at flere af forslagene stemmer overens med Alternativets ønsker for kommunen, bl.a. etablering af flere cykelstier, fortove og tiltag for at forbedre trafiksikkerheden.

Der har været alt for lidt fokus på Løgten-Skødstrup

Af byrådskandidat Aase Pedersen, Socialdemokratiet

Trafiksikkerheden i Løgten-Skødstrup er en kæmpe udfordring. Der har været alt for lidt fokus på Løgten-Skødstrup fra kommunens side. Det skal der simpelthen gøres noget ved.

 • Vi mangler stadig en tunnel under letbanens skinner ved Violskrænten. Hvorfor ikke lade tunnelen fortsætte under Grenåvej over til Rosenbakken, så børnene ikke behøver at skal over Grenåvej på vej til skole, og samtidig kan beboerne fra Rosenbakken benytte tunnelen, når de skal handle eller andet.
 • Fakta-krydset skal gentænkes, gerne med et trafiklys.
 • Vorrevej og Kirkemose er skoleveje. Der er ingen cykelsti eller fortov.
 • Fra Studstrup til Skødstrup blandes fodgængere (mange børn) og cyklister med busser og biler på en smal vej uden fortov.
 • Der mangler cykelstier (gerne uden huller), ordentlige fortove og fodgængerovergange.
 • Endvidere foreslår jeg et stisystem i hele 8541 området.

Med 10.000 biler i døgnet på Grenåvej, cyklister, busser og fodgængere (rigtig mange børn der skal i skole), så skal hele Grenåvej gentænkes.

Ved etablering af Løgten bymidte skal vi kræve flere parkeringspladser, således vi ikke behøver så mange parkeringspladser på selve Grenåvej.

Grenåvej er en lang vej, så gerne bænke til pauser og snakke.

Trafiksikkerhed og byliv skal prioriteres højt i budgetterne.

Der skal kæmpes hårdt for udvikling af Løgten-Skødstrup, og derfor stiller jeg op som kandidat til byrådet fra hele 8541 området.

Enhedslisten: En bygade er sund fornuft

Af Thure Hastrup, byrådskandidat for Enhedslisten

 • Enhedslisten prioriterer borgernes og fællesrådenes forslag til lokale transportløsninger. Fællesrådets trafikønsker om bedre lokale veje og stier kan opfyldes hurtigere. Det vil vi gerne arbejde for og kan tage op ved budgetforhandlingerne. Men byrådsflertallet har prioriteret dyre anlægsarbejder, som vil dræne kommunekassen – eks. Marselistunnelen som kræver en større egenfinansiering fra Aarhus Kommune.

Enhedslisten mener, at lokale forbedringer af trafiksikkerhed, cykelstier og bedre vilkår for gående og offentlig transport bør prioriteres højere end store prestigeanlæg. Enhedslisten kæmpede eks. for 10 mia. kr. til cykelstier på landsplan i Infrastrukturplanen. Vi fik kun 3 mia. kr. afsat. Blå blok og Socialdemokratiet prioriterede motorveje frem for lokal mobilitet.

 • Skødstrup Fællesråds forslag om en bygade er sund fornuft. Enhedslisten prioriterer også bløde trafikanter over biltrafik. Udfordringen i hele Aarhus Kommune er, at borgernes ønsker om mere plads til gående og cyklister er blevet syltet og nedprioriteret. Vi vil gerne se på og evt. fremsætte et konkret budgetforslag fra Skødstrup Fællesråd. Den første borgersamling i Aarhus om trafik pegede netop på, at det skal være praktisk og mere attraktivt at bevæge sig til fods, på cykel og med kollektiv transport. Enhedslisten arbejder for et klimaborgerting i Aarhus, der kan debattere borgernære dilemmaer og foreslå løsninger på klimaudfordringerne, herunder transport. Se mere på aarhus.enhedslisten.dk/klimapolitik/.

DF: Ja til trafikal fredeliggørelse

Af Jakob Søgaard Clausen, byrådskandidat for Dansk Folkeparti

 • Generelt vil jeg og Dansk Folkeparti gøre mere for at få fokus på oplandsbyernes behov. Der er desværre rigtig mange steder, som oplever det samme som jer. Der er meget fokus på udviklingen af Århus Midtby og alt for lidt fokus på oplandsbyerne. Vi vil gerne afsætte flere puljer som kan bruges til at understøtte de konkrete projekter, som man lokalt kan spille ind med. For mig er det meget vigtigt, at udviklingen drives lokalt og understøttes kommunalt.
 • Det lyder som nogle spændende tanker, og i Dansk Folkeparti bakker vi op om en trafikal fredeliggørelse af oplandsbyerne. En tryg og sikker trafik er også med til at skabe attraktive boligområder, og jeg kan sagtens se, at Grenåvej gennem Løgten og Skødstrup kunne trænge til en kærlig hånd med mere fokus på, at den krydser igennem byområder. Det vil være et oplagt projekt, som man lokalt kan spille ind med, hvis der oprettes flere puljer målrettet gode lokale projekter.

Venstre: Vi har nogle flaskehalse

Af Moonis Kamil og Gert Bjerregaard, byrådskandidater for Venstre

1) og 2) Som henholdsvis husejer og Skødstrup-borger i snart 10 år og Skødstrup/Løgten og Studstrups lokale byrådsmedlem er vi virkelig stolte over den succes, vores by har haft og stadig har! 

Når det er sagt, så er infrastrukturen i byen presset. Vi har nogle flaskehalse, der skaber store problemer. Strækningen fx fra Faktakrydset til rundkørslen E45 er et mareridt. Mange oplever dagligt at sidde i kø. Det kan løses ved at:

 • Genbesøge ideen vedr. E45 tilkørsel allerede fra Carletti. Det vil lette presset mellem dem der skal ad Grenaavej og dem der skal direkte ned på E45.
 • Straks få gennemført en tunnel under Grenåbanen som giver området en sikker skolevej.
 • Muligheden for ekstra tilkørsel til E45, da der er plads til direkte tilkørselsrampe fra flere veje.
 • Studstrupområdet skal tilknyttes bedre. Fx ved til- og frakørselsrampe til E45 fra Ny Studstrupvej.
 • Trafikal sikkerhed er hjulpet af lyskrydset mod Hornslet, men der er stadig rum for optimering, fx. rundkørsel ved faktakrydset, da dette kryds skaber fare.

Vi vil fokusere på en konkret Aarhus Udviklingsstrategi opgjort i dedikerede bystrategier.

Får vi styr på en 10 års strategiplan, så vil ”hvad, hvornår og hvordan” blive realistisk at nå fælles retning på i byrådet og “get things done”! 

Vi ønsker, at kommunen skal møde borgerne og Fællesrådet fra start af – hvor vi borgere definerer en Skødstrup-strategi.

Dette skal ske med en reel borgerinddragelse og indflydelse.

Relaterede artikler

Billedet er taget omkring Møllesvinget, hvor en borger vurderer, at syv ud af ti bilister overser de nye 40 km. skilte.
Trafik & veje

Virker den nye fartgrænse i Løgten?

Den nordlige del af Grenåvej i Løgten er nu med i et forsøg, der skal besvare spørgsmålet: kan man alene ved hjælp af skilte få trafikanterne til at sænke farten?

Grenåvej (nederst) med Rema1000 (højre) og bedemandsforretningen (venstre). Fra Grenåvej ser man ikke, hvor langt bagud, Grenåvej 743 strækker sig. Den nyindkøbte grund bidrager med sine 1196 m2 cirka til en fjerdedel af Rema1000s nye areal. Den gule linje markerer det gamle skel mellem de to ejendomme.
Byggeri og bolig

Historien fortsætter

Vi har i 8541 troligt beskrevet den lange historie fra Kiwi-markedet på Grenåvej lukkede i 2016, til den nye Rema1000 slog dørene op samme sted i 2023. Så troede vi, at historien var slut. Men det er den ikke.

Cyklisterne må have tålmodighed med at få bedre cykelstier.
Trafik & veje

Intet nyt fra vejfronten

Det var meningen, at det første stykke af Grenåvej skulle have haft et nyt slidlag i år. Det kommer der ikke.
Det er heller ikke bombesikkert, at der sker noget med hverken vejbane eller cykelstier i 2024.
“Riget fattes penge”.