387 ytrede sig om sol og vind

Vestas vindmøller

Af Birger Agergaard

Der venter noget af en opgave for lokalplanlæggere og borgerinddragere, når de skal vurdere de 387 høringssvar, der er skrevet om vindmøller og solceller i vores lokalområde. Svarene vurderes, før selve lokalplanarbejdet starter til marts/april 2024 og ventes afgjort marts/april 2025.

Ni ud af ti høringssvar – mindst! – er imod de påtænkte placeringer, og mange angiver alternativer for at fremme den grønne omstilling. Et mindretal går ind for projekterne.

Vi har plukket i høringssvarene – med det formål at få så mange forskellige udsagn som muligt frem, både for og imod. God fornøjelse på de næste sider!

Solceller? – NEJ TAK!

Mark med solceller

Fra mange udsigtspunkter i skønne Skødstrup vil man kunne se overfladen af de mange solceller. Det fremgår ikke tydeligt af “før” og “efter” fotos, som European Energy har fået lavet.
Joan Mumm

Heldigvis er vi jo i Aarhus kommune så privilegerede at have adskillige km motorvej. Jeg foreslår derfor at opstille solceller i en lang række på begge sider af motorvejen igennem kommunen.
Line Kirstine Prang

Jeg har svært ved at se begrundelsen for at lige præcis et solcelleanlæg skal ligge i Kystnærhedszonen, da det mig bekendt ikke har en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
Lars Erdal

Er det slet ikke muligt at finde en placering af solcellerne, der ikke skæmmer så mange beboeres udsigt? Det halve af byen har jo netop det område som udsigt.
Heidi Kempel Hansen

Fornuftig ide at anvende arealer tæt ved Studstrup-værket samt infrastruktur, som i forvejen skæmmer landskabet. Herved skabes der kun minimalt mere påvirkning af udsigt.
Niels Andersen

Vores bekymring er, at byen med 10.000 borgere i udkanten af Aarhus, i kystnærhedszonen, og i det bevaringsværdigt landskab, fremover får udsigt ned på og rundt om en solcellemark hver dag. Der er alternative placeringer, som ikke kommer til at påvirke så mange borgeres hverdag.
Skødstrup Fællesråd

Kommunen ejer egnede tagflader på ca. 50.000 m2. Brug dog energien på at sælge disse tagflader til solcelleentreprenørerne. Hvorfor kan Tirstrup Lufthavn ikke anvendes til en solcellepark?
Peter Klingsten

Skal vi risikere at forurene naturen med PFAS eller lignende så tæt på vores lokale vandværk? Skal vi leve med støjgener fra vindmøller eller fra invertere og transformere fra solcellerne fremover? Skal kystnærhedszonen og skovfredsningslinjen overholdes, eller er det blot tomme løfter om bevaring af vores natur?
Studstrup Borgerforening

Argumentet om infrastrukturen ift. placeringen tæt ved Studstrupværket er der sået tvivl om. Det er muligvis slet ikke muligt at tilslutte anlægget på Studstrupværket. Anlægget kan i det tilfælde kobles på ved Egå. Placeringen nær Studstrupværket er dermed heller ikke et afgørende argument for opførelsen af et solenergianlæg.
Lotte Nielsen (nabo til solcellerne)

Arealerne ved Studstrup er eksisterende landbrugsarealer i omdrift [altså at et areal tilplantes med vekslende afgrøder fra år til år, Red.] og rummer dermed ingen nævneværdige biodiversitetsværdier, som risikerer at lide overlast. Med den rette planlægning og forvaltning er det derimod muligt at styrke naturindholdet og desuden skabe rekreative værdier for lokalområdet.
Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus

Det er ikke helt fair, at fordi man har noget træls, skal man have mere af det. Som vi alle har lært skal man dele, også de trælse ting, og vi føler os efterhånden lidt som en “skraldespand” for diverse upopulære projekter for Århus Kommune.
Ulla Mechlenburg / Erik Struve (nærmeste naboer til solcellerne)

Det må være en prioritet for ALLE mennesker i kommunen, at man sikrer sine forsyningsmuligheder, og pakker sine små individuelle usaglige argumenter ned i den højere sags tjeneste.
Elizabeth Horup (som i givet fald afgiver jord til solcellerne)

Denne placering kunne heller ikke blive bedre i forhold til, at markerne ligger tæt på Studstrupværket og at der på disse arealer ikke er nogen naturruter eller nogen form for gene for andre mennesker, da der er langt mellem husene.
Sine Horup

Skulle man acceptere, at smuk udsigt bliver omdannet til en sort væg af solceller, ja så bliver du stavnsbundet, da huset ikke er særligt attraktivt – ville du købe det? Men faktisk kan det heller ikke belånes!
Anette Kirk

Vort område – der i forvejen har Studstrupværket – kan ikke tåle mere belastning.
Knud Nielsen

Jeg undrer mig kraftigt over, hvad der ligger bag beslutningen om den valgte placering, da det formentlig er det mindst oplagte sted af alle, hvis man skal tage hensyn til natur, lokalområde, naboer mm.
Thomas Møller Andersen

Man bør bruge flere hustage og parkeringspladser til solcelleanlæg, det er jo arealer som er brugt i forvejen og koster ikke yderligere natur- og landsbrugsareal.
Hans Michael Betsch

I Kaløvig Bådelaug er vi af den opfattelse, at det er uigennemtænkt at placere et solcelleanlæg på markarealet ved Studstrupværket. Dette areal ligger tæt på kystlinjen og rekreative områder. Det virker meget mere fornuftigt at etablere solcelleanlæg langs motorveje og jernbanestrækninger.
Kaløvig Bådelaug

Absolut nej tak til solceller nær Studstrup. Det er ALT for tæt på beboelse. Lydoptagelser af hvinende støj fra solcelleparker er ubærligt og sundhedsskadeligt.
Nina Strange

Som det eneste af kommunens udpegede områder til solcelleanlæg, er denne placering i et område med ”særlig god landskabskarakter”.
Søren Tønder (nabo til solcellerne)

Hvis European Wind havde taget billedet fra samme højde, som vi på bladet har gjort, ville det være tydeligt, at bevoksning omkring solcellerne ikke hjælper noget. (Arkivfoto Thomas Nykrog)
Her (markeret med rødt) forestiller European Wind sig solceller placeret (Arkivfoto Thomas Nykrog)

Læs hele novembernummeret 2023 på PDF

Vindmøller? – NEJ TAK!

Vindmøller

Landskab med vindmøller

Vi er naturligvis rigtig kede af, hvis det bliver besluttet at etablere vindmøller tæt på Havhusene. Vi vil foreslå, som flere andre at placeringen sker hvor der i forvejen er larm. Eksempelvis ved motorveje etc.
Kirsten Thomsen Jensen

Vosnæs-området er kendt for sine lave vindforhold. Den foreslåede placering kræver bygning af meget høje vindmøller for at opnå rentabel drift. Dette kan medføre større lavfrekvent støj end angivet og potentielt skabe flere gener for beboerne i området.
Jesper Grau Eriksen

Vi må tage ansvar og sørge for en ansvarlig grøn energi, derfor må Vosnæs-møllerne opstilles. Det er alt for dyrt at stille alle møller op til havs, og disse vil også gavne forsyningssikkerheden.
Anders J. Jensen

Endelig har kommunen sat gang i den ekstremt vigtige udbygning med vedvarende energi i kommunen. Klimakrisen er så utrolig vigtig, at vi alle må tage ansvar.
Birgit Jensen

Se vindkorteksempel vedhæftet, hvor det blæser 3 s/m ved Vosnæs og 6 s/m. lidt syd for Aarhus. Det virker som om, at kommunalpolitikerne for alt i verden vil placere vindmøller og solceller så langt ud mod kommunegrænsen som overhovedet muligt – væk fra de rige områder i midtbyen eller syd for Aarhus.
Niklas Seir Nielsen

Hvordan kan det overhovedet overvejes at opføre tre kæmpevindmøller, umiddelbart op af et område i Syddjurs, som Naturfredningsforeningen fik fredet efter langvarig og ihærdig indsats?
Bo Iversen

Når vindmøller kører i solskinsvejr, så vil møllevingerne kaste hurtigt bevægende skygger på omgivelserne. Når det sker medens solen står lavt, så vil disse skygger kunne ramme beboelser, og det er erfaringsmæssigt til stor gene for beboerne.
Lars Behrendt

Opsætningen af tre kæmpe vindmøller vil skæmme naturen på Vosnæs, hvor der er bevaringsværdige gravhøje, og hvor havørne og rød glente har etableret sig. Etableringen af vindmøller ved Vosnæs er en trussel mod naturen, mod dyrelivet og fuglelivet.
Trine Ropstad Carstens

Jeg har adgang til data fra 3000 vindmøller og har tjekket vindmøller på samme størrelse som de planlagte ved Vosnæs. Den vindmølle, som producerede bedst, lavede 50% af det, som NRGI påstår vindmøllerne ved Vosnæs kan. Det skal lige siges, at INGEN placeringer var så dårlige som dem ved Vosnæs.
Steen Carstens

Den nødvendige udbygning af VE-produktion i kommunen er milevidt fra at være realiseret eller endog påbegyndt. Det taler i den givne situation for en pragmatisk lempelse af DN’s principielle holdning til etablering af vindmøller i bevaringsværdige landskaber, en holdning som altovervejende baserer sig på visuelle og æstetiske hensyn sat overfor det presserende behov for at fremme overgangen til nonfossil energi.
Danmarks Naturfredningsforening Aarhus

En V136 4,2MW mølle vil stort set aldrig producere full rated power, da nettet ville være overfyldt med vindmøllestrøm fra bedre placerede møller.
Torben Ladegaard Baun, ansat i Vestas

Vindmøller kan kun placeres kystnært, hvis effekten er høj (gældende vejledning for opsætning af vindmøller, pkt. 4.7.7). Vi ser ikke, at den forventede produktion ved Vosnæs er større end for andre landvindmøller på samme størrelse, og derfor anser vi ikke kravet i vejledningen for opsætning af vindmøller i et kystnært område for opfyldt.
Skødstrup Fællesråd

En placering af tre vindmøller med en totalhøjde på 150 meter ved Vosnæs vil ændre forudsætningerne for den landskabelige helhed langs Kalø Vig. Ændringen kan påvirke oplevelsen af national kulturarv og af det fredede landskab.
Syddjurs Kommune

Det er nu tredje gang (Vosnæs, Studstrupværket, Vosnæs), at vi udsættes for vindmølleprojekter fra Aarhus Kommunes side i Studstrup. Ved tidligere underskriftsindsamlinger har 98 % af husstandene i Studstrup alene sagt nej til vindmøllerne. Mere tydeligt kunne det vist ikke siges, og alligevel forsøger I nu igen?
Søren Elgaard

I regeringens udkast til Landsplanredegørelse står der, at planlægning af vindmøller (og solceller) i herregårdslandskaberne skal ske med alleryderste forsigtighed. Vosnæs bør på det bestemteste friholdes for vindmøller.
Anne-Mette Hjalager

Når man kikker på vindmålinger, giver det ingen mening at opsætte vindmøller i et lavvindsområde! Når jeg sejler på Aarhusbugten, og vinden tager til og bølgerne bliver lidt høje, så sejler jeg over til Vosnæs, for her er ingen vind og dejligt læ!
Torben Jensen

Hvem er den reelle vinder i projektet? Er det godsejeren på Vosnæs der modtager store tilskud? Er det Aarhus Kommune der kan ”brande” sig på at være grøn? Eller vil vindmøllerne reelt rent faktisk producere så mange KWH at det batter noget?
Anders Krabbe

De vindmøller og solceller, der produceres i dag, er ikke umiddelbart nedbrydelige, når de tages ud af produktion. Indtil nu har løsningen for udtjente vindmøllevinger været at grave dem ned i jorden, hvilket er en forkastelig idé og med tiden vil medføre en miljømæssig katastrofe.
Susanne Weis Fogh

Århus Kommune lader ikke til at være opmærksomme på, at mange af de sommerhuse som er naboer til det påtænkte projekt, de facto anvendes som helårsbolig, helt i overensstemmelse med reglerne.
Bjarne Juel Nordentoft

De fredede flagermus ved Vosnæs – vil de ikke gå tabt?
Kaare Strandborg

Hvad er det, vi mister af natur, rekreative områder, ødelagt kulturlandskab og forstyrret kystlandskab mod den reelle effekt i megawatt – når tallet fratrækkes nedetid pga. strømaftaler med Tyskland, mindre vind end kalkuleret, driftsstop, osv.?
Line Sloth Carlsen

Relaterede artikler

Folkehuset Skødstrup
Ukategoriserede

Folkehuse i fare

Bedst, som Folkehuset Skødstrup er kommet ind i en god gænge efter en ret tumultarisk start, er det og alle andre folkehuse i kommunen kastet ud et spil, som vil lukke en tredjedel af alle folkehuse.

default image
Ukategoriserede

Pilekasterklubben

Skødstrup Dartklub / Pilekasterklubben SSF er en en ny afdeling under Skødstrup Sportsforening. Hvor: Den gamle kantine i Midtpunktet Hvornår: Mandag og torsdag kl. 19

Parti fra de østrigske Alper
Ukategoriserede

Alpenstürmer: Skitur til Radfeld i Østrig

I lighed med tidligere år er vi igen gået i gang med planlægningen af en hyggelig skiferie i Zillertal området. Det er en tur i uge 4, hvor vi står på ski i fire dage.