Søg
Close this search box.

Fiskene er væk

Fiskeriet i Kalø Vig er gået helt i stå. Sidste år holdt fiskerne op med at bruge garn i juni, og det er så længe siden, der sidst blev fanget en torsk på over to kilo, at fiskerne ikke kan huske årstallet.

Optimismen kan ligge på et lille sted, da vi besøger et par af fritidsfiskerne på havnen på sydsiden af Studstrupværket.
”De sidste år er fiskeriet gået fra rimeligt til nærmest nul,” fastslår Ejvind Jensen, der har fisket fra havnen i ti år. ”En væsentlig grund er muslingetrawlerne. Det fjerner ikke kun muslingerne. Det smadrer også fiskenes ynglesteder, skjulesteder og næringssteder, når trawlet skrabes hen over bunden.”
”En enkelt blåmusling kan filtrere fem liter vand i timen døgnet rundt,” tilføjer Torben Sørensen, der ligeledes har fisket fra havnen i ti år, ”Og sidste år skrabede trawlerne flere tusinde tons op fra bunden. Så skal det jo gå galt.”
”Fiskeriet har ikke været ringere i de 35 år, jeg har fisket her,” supplerer Søren Nielsen. Fiskerne bakkes op af fuglene: Edderfugle og dykænder opholder sig, hvor der er muslinger. Edderfugle og dykænder har forladt Kalø Vig.
Brev til ministeren
Men fiskerne giver ikke op. De har netop skrevet til fiskeriminister Mogens Jensen (S). Brevet er også underskrevet af en stribe organisationer og foreninger rundt om Kalø Vig som fx Dansk Fritidsfiskerforbund, Nationalpark Mols Bjerge og mange flere. Vi bringer et forkortet, men i øvrigt uredigeret, uddrag:
Lokale rekreative fiskere organiserede i bl.a. Dansk Fritidsfisker Forbund og Dansk Amatørfiskerforening i og omkring Århus Bugt, Kalø Vig, Begtrup Vig samt Ebeltoft Vig anmoder om ophør af brug af bundskrabende redskaber i Kalø Vig og Århus Bugt. Især Kalø Vig er blevet skrabet intensivt for skaldyr med potentiel væsentlig negativ effekt for ålegræs, makroalger, og bundfauna.
Vi er opmærksomme på, at hovedårsagen til manglende fisk i området primært skyldes klimaændringer og tilførsel af næringsstoffer fra landbrug og byer med deraf højere vandtemperatur og iltsvind til følge. Vi er også opmærksomme på, at der er mange aktiviteter i gang for at nedbringe tilførslen af drivhusgasser til atmosfæren og reducere tilførsel af næringsstoffer fra landbruget. Disse tiltag bør ikke afholde os fra at igangsætte øvrige tiltag til genetablering af et sundt bundmiljø, og vi beder om, at havbunden i Kalø Vig og Århus bugt lades i fred for ødelæggende pres fra muslingefiskeri.
(…)
Senest i 2013 er der tilført området fisk ved udsætning i et forsøg på ophjælpning af visse arter. Der er tidligere indført forbud mod anvendelse af skovltrawl i Kalø Vig. I lyset heraf forstår vi ikke, at der gives tilladelse til brug af bundslæbende redskaber. Det strider mod sund fornuft at pløje bunden op flere gange om året, og er i konflikt med beskyttelse og ophjælpning af bundfauna, fiske- og fuglebestande.
Rigtig mange mennesker bruger Århus Bugten og de tilstødende vige til rekreativt fiskeri, og man ser med undren på, hvad som tillades.
Underskriverne på denne protestskrivelse anmoder kraftigt om, at der ikke gives tilladelse eller fornyelse/forlængelse af tilladelser til fiskeri efter muslinger i Århus Bugt og specifikt i de tilgrænsende vige. Formålet med dette forbud er at sikre vigene ved Århus Bugt som gyde- og opvækstområde for fisk, raste- og fourageringsområde for havfugle samt generel reetablering af biodiversiteten i området. Fortsat fiskeri efter muslinger i området er direkte ødelæggende for de seneste 20 – 30 års tålmodighed, kapacitetstilpasning og udsætningsarbejde i forbindelse med de svindende fiskebestande i de kystnære områder.
For en ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at vi har kendskab til spørgsmål og svar på spørgsmål S168 og S169 fra samråd med folketingets fiskeripolitiske partirepræsentanter.
Det vil glæde os meget, om Du vil gribe ind overfor muslingefiskeriet i vort område.

Tekst og foto Thomas Nykrog

 Læs mere i 8541 -dit lokale blad (feb. 2020)

 

Relaterede artikler

220702 Operation Ålegræs 03
Energi og miljø

Udplantning af ålegræs er en succes

For halvandet år siden blev der plantet ålegræs ud i Kaløvig Bugten i håb om at forbedre havmiljøet. Nu viser en ny undersøgelse, at prøveudplantningen har haft en effekt. Der er flere fisk.  

Sol, blå himmel og strand
Natur

Sommeren i 8541 bliver god

Bliver det varmere eller koldere end normalt og tørrere eller vådere end normalt? Her kan vi faktisk med rimelig sikkerhed pege i bestemte retninger.