Søg
Close this search box.

Mange protester mod sol og vind

Protester mod især vindmøller ved Vosnæs, men også solceller ved Studstrupværket, strømmer ind på Aarhus Kommunes høringsportal. Og på Facebook, i øvrigt også. Enkelte høringssvar er dog positive.
Forslaget om placering af landbaserede vindmøller og en række solcelleanlæg er i høringsfase indtil 11. december. Høringssvar kan skrives ind på webadressen deltag.aarhus.dk/hoering/vedvarende-energi-i-aarhus Der har efter bladets deadline også været afholdt et offentligt møde.
Kommentarerne herunder er et udpluk af høringssvarene, som fortsat lægges ind på høringsportalen.
Se på den samlede virkning
En gruppe borgere i Studstrup samler underskrifter imod møllerne. I et høringssvar skriver de bl.a.:
Vi anerkender, at fossile brændsler skal udfases for at nå internationale og nationale mål om at undgå alvorlige klimaforandringer. Vi beder dog om, at den samlede påvirkning af naboer, landskaber og kulturmiljø i dette tilfælde vægtes tungere end de positive aspekter ved produktion af vedvarende energi.
Naturen udgør Studstrup borgernes største aktiv og mange har valgt Studstrup som bosted pga. nærheden til skov og strand og benytter området ved Vosnæs til rekreative formål.
Søren Elgaard/Bente Mathiasen

Kun 400 meter til møllerne
Der står i forslaget, at nærmeste beboelse ligger 750 m. fra vindmøllerne. Det må være, hvis man udelukkende tænker på sin egen kommune, Århus. For dem, der bor helårligt i sommerhusområdet i Havhusene, Syddjurs kommune, er der kun ca. 400 m.
Det er et område, hvor både sommerhusejere og besøgende bruger roen i området til at styrke det mentale helbred. Det vil ikke være muligt med de store vindmøller så tæt på at finde den ro, vi alle har brug for.
Janne Kaalby

Øjebæer
Hvis kommunen vælger at fastholde placeringen af kæmpevindmøller og solcelleanlæg omkring Studstrup, vil det formentlig få konsekvenser for biodiversiteten i området, ligesom det vil være utroligt grimme øjebæer at se på for alle borgere i postnummer 8541.
Lone Degn

Må flytte
Jeg købte sommerhus grund i 2008 og byggede nyt helårshus i 2011.
Jeg har netop valgt dette område pga. stilheden og naturen, så jeg vil blive nødsaget til at fraflytte min bolig, såfremt der kommer vindmøller så tæt på mig
Bente Rytter

Gæs og rovfugle
Jeg er bekymret for vindmøller ved Vosnæs af følgende grunde:
1. Der er et stort træk af gæs fra området hver morgen.
2. Der er mange rovfugle i området omkring det planlagte vindmølleområde.
3. Det er et rekreativt område for mange borgere.
Michael Hjorth Hansen

Flere vindmøller, tak!
Vi skal alle ofre noget for at bekæmpe klimaforandringerne. At ofre en udsigt koster ikke mig sved og tårer. Jeg vil hellere se vindmøller end at se mine piger i øjnene og sige, at jeg var imod den grønne omstilling.
Dang Le

Lavvindsområde
Som medarbejder i Danmarks største leverandør af grøn energi er det lidt svært at tage det seriøst, når Aarhus Kommune og Vosnæsgård vil placere tre møller i det, vi kalder et lavvindsområde.
Steen Carstens (på Facebook)

Tre meter høje paneler
Borgerne i området er flyttet hertil med Studstrupværket som et kendt vilkår. På sigt også et vilkår under afvikling. Et solcelleanlæg med celler i tre meters højde, på mere end 50 hektar kuperet terræn, bidrager i den grad negativt til borgernes udsigt, peace of mind, rekreative områder og dyrelivet. At området skulle have karakter af tekniske anlæg ses ikke på hverken, huspriser eller priser på de nyligt udstykkede grunde ved fx Lauritshøj, som nu står til at få udsigt til sort solcellepark i stedet for grønne marker, der indikerer årstidernes skiften.
Lotte Nielsen

Støjværn ved motorveje
Der er behov for solenergianlæg. Samtidig er der behov for støjskærme langs motorvejene, især i de områder hvor motorvejene passerer tæt forbi bymæssig bebyggelse. Hvorfor ikke kombinere solenergianlæggene med støjværn? Det er gennemprøvet teknologi.
Mogens Petersen

Beskyt naturen
Lad os beskytte den smule natur vi har tilbage. Solceller hører til på parkeringspladser, bygninger og lign. Ikke i vores natur.
Flemming Petersen

Fællesråd og borgerforening
Der er dog også positive tilkendegivelser. Skødstrup Fællesråd er i udgangspunktet positiv, men pointerer, at der mangler visualisering set fra Studstrupsiden, og at vindmøllerne placeres i et lavt område med læ. Omkring solceller savner fællesrådet information om præcis placering, og om der skal fældes træer for at give plads til et anlæg.
Spørgsmål fra borgerforening
Studstrup Borgerforening har i skrivende stund ikke indsendt et høringssvar, men lokalbladet 8541 erfarer, at man herfra ikke melder sig som hverken modstander eller tilhænger af de konkrete udspil. Til gengæld er man i borgerforeningen bekymret for, at borgere tæt på et solcelleanlæg kan komme i klemme, fordi anlægget synes at komme meget tæt på disse borgere. Man vil også rejse spørgsmål om den reelle effekt af landbaserede vindmøller i et område med meget læ.

Fakta om vindmøller
”Området ved Vosnæs kan rumme tre vindmøller med en totalhøjde på 150 meter. Skyggestop skal etableres i nødvendigt omfang, så naboboliger ikke udsættes for reel skygge i mere end de anbefalede maksimalt 10 timer om året.”
”Det er vurderet, at vindmøller i området kan være synlige fra dele af kystlinjen langs Aarhus Bugt, mens de sandsynligvis vil være synlige fra store dele af kysten langs Kalø Vig. I den videre planlægning for et konkret projekt bør den visuelle påvirkning af kysten belyses via visualiseringer.”
(Aarhus Kommune)
Fakta om solenergianlæg
”Solenergianlæg placeres i terræn på en måde, så de ikke er til væsentlig gene (f.eks. ved refleksion af sollys) for nærtliggende beboelse. Vigtige landskabskig skal sikres, og særlige landskabstræk understreges – f.eks. ved opdeling af anlægget. Behov for afskærmende beplantning vil bero på en konkret vurdering. Der kan etableres stiforbindelse igennem anlægget, hvor det er hensigtsmæssigt i for hold til det omkringliggende bysamfund. Det vil i øvrigt bero på en konkret vurdering. Solenergianlæg vil have en minimumsafstand på 10 m til skel, til den del af ejendommen, hvor beboelse og tilhørende have er. Det vil i øvrigt bero på en konkret vurdering.” (Aarhus Kommune)
I Danmark kan solcelleanlæg være helt op til tre meter høje og tæt på skel. Det kan betyde, at borgere tæt på sådan et anlæg kan komme i klemme og miste deres udsigt.
Vindmøller på Vosnæs er ikke en god ide, hedder det i flere høringssvar. De vil dels ligge tæt på boliger i Syddjurs Kommune, og dels er det et lavvindsområde og et rekreativt areal.

Af Birger Agergaard

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (december 2019)

Relaterede artikler

Sol, blå himmel og strand
Natur

Sommeren i 8541 bliver god

Bliver det varmere eller koldere end normalt og tørrere eller vådere end normalt? Her kan vi faktisk med rimelig sikkerhed pege i bestemte retninger.

Energi og miljø

Godt nyt for Kalø Vig

Muslingefiskeriet med bundskrabende trawl i Kalø Vig har været massivt kritiseret. Næsten 3000 tons muslinger er hver sæson blevet skrabet op fra havbunden til skade