Søg
Close this search box.

Ønsker for trafikken i 8541

1. Hastighedsnedsættelse på Bondehaven ved Stationsvangen/Kløvervangen
Bondehaven/Stationsvangen/Kløvervangen mødes ved Dagli’Brugsen. Der er mange gående og cyklende i skoletid og til/fra stationen og dårlige muligheder for at passere vejen pga. oversigtsforholdene. Der er ønsker om fartdæmpende 40 km/t-zone og etablering af sikker fodgængerovergang.
Skødstrup Fællesråd ønsker, der etableres en strækning med hævet niveau som ved Bondehaven ind til Midtpunktet i Skødstrup.

2. Etablering af trafikdæmpning på Grenåvej ved Skødstrup Skole
Omtalt som signalanlæg Grenåvej/Rosenhaven i skolevejsanalysen. Der er behov for sikker fodgængerovergang/trafikdæmpning på Grenåvej ved Skødstrup Skole udfor Rosenbakken. Mange elever bor øst for Grenåvej, hvorfor de krydser Grenåvej på deres skolevej. Ved etablering af ny tunnel (projekt 998) under jernbane og tilhørende sti over marken kommer der endnu flere børn, som skal krydse Grenåvej ved Rosenbakken.
Skødstrup Fællesråd ønsker, der etableres en strækning med hævet niveau som torveløsningen i Løgten v/Rosenbakken/Grenåvej samt dynamiske trafiktavler.
3. Hastighedsnedsættelse og sikker overgang Lauritshøj/Ny Studstrupvej
Hastigheden er for høj på Ny Studstrupvej, fra byskilt mod vest. Der er dårlige oversigtsforhold for udkørsel fra Lauritshøj og en ikke-sikker overgang for fodgængere og cyklister til cykel-/gangsti på den nordlige side af Ny Studstrupvej. Der mangler gadelys på stien.
Skødstrup Fællesråd ønsker hastighedsbegrænsende foranstaltninger, bedre oversigtsforhold og sikker overgang over vejen.

4. Hastighedsnedsættelse på Grenåvej ved Skødstrup Kirke
Etablering af fartdæmpende 40 km/t-zone, da oversigtsforhold for udkørsel fra Kirkepladsen og Stationsstien ikke er gode. Der er nybyggeri på Engskovvej og dermed øget trafik. Samtidig ønskes fartdæmpning og etablering af fodgængerovergang.
Skødstrup Fællesråd ønsker, der etableres en strækning med hævet niveau som torveløsningen i Løgten.

5. Grenåvej fra nr. 776 mod nord
Der parkeres ind over cykelstien (80 cm bred markering på vejen). I lyset af den øgede trafikmængde i Skødstrup samt nye boliger på den nordvestlige side af Grenåvej ønsker Skødstrup Fællesråd sikkerhed for cyklister i form af egentlig cykelsti.

6. Skovlundvej, fra Skovlundvej 15 mod vest
Der er øget trafikmængde på Skovlundvej. Vejen er smal med sving og stedvis dårlige oversigtsforhold. Der er ingen cykelsti og dermed gående og cyklende på vejen samt tung trafik til Studstrupværket. Den øgede trafikmængde på Skovlundvej kommer fra Løgten som alternativ rute pga. pres på Djurslandsmotorvejen samt til butik og cafe på Skovlundvej 15 (åbningstider alle ugens dage).
Skødstrup Fællesråd ønsker hastighedsnedsættelse på strækningen fra Skovlundvej 15 mod vest, og opmærkning af vejen.

7. Vorrevej, Kirkemosevej, Vorre
Der er øget trafikmængde (gennemkørende fra Skødstrup mod nord) og tung trafik på Vorrevej. Vorrevej og Kirkemosevej er skoleveje, og der er et mangeårigt ønske om cykelsti. Der er hastighedsbegrænsning på 40 km/t i Vorre og på 80 km/t på Vorrevej og Kirkemosevej. Sidste er meget smal med dårlige oversigtforhold.
Skødstrup Fællesråd ønsker hastighedsnedsættelse på Vorrevej, fra Vorre mod øst til Skødstrup, og på Kirkemosevej samt opmærkning af vejene.

8. Skovlundvej, Åstrup
Der er øget trafikmængde og høj hastighed på Skovlundvej. I Åstrup, hvor Skovlundvej svinger, er der dårlige oversigtsforhold, og to veje (Åstrup Strandvej) munder ud i Skovlundvej i svinget. Buslinie nr. 17 til Studstrup kører Åstrup Strandvej – Skovlundvej.
Skødstrup Fællesråd ønsker intelligente trafiktavler på Skovlundvej i Åstrup, som i Hjortshøj, hvor Sastrupvej møder Mejlbyvej.

9. Grenåvej 629 – 637
Der kommer øget trafik fra Grenåvej 629 – 637 med udkørsel på Grenåvej. Området er udenfor byzone. Den øgede trafikmængde er afledt af nye erhvervsgrunde Grenåvej – Djurslandsmotorvejen.
Skødstrup Fællesråd ønsker en løsning der kan regulere trafikken fra erhvervsområdet på Grenåvej 629 – 637 sammen med Grenåvejens trafik.

10. Studstrup
Studstrup Borgerforening og Skødstrup Fællesråd ønsker 40 km zone indenfor byskiltet. Børn, fodgængere og cyklister blandes med busser og biler på de smalle veje, som er uden fortove.

11. Grenåvej ud for Møllesvinget
Etablering af fortov i henhold til projektplan for området. Der mangler fortov i den vestlige side af Grenåvej fra nr. 803 mod nord.

12. Vosnæsvej – Vosnæsparken til Grenåvej
Der er gående og færdsel med barnevogne på smal vej, fra bl.a. busstop og indkøb. Der mangler fortov.
Skødstrup Fællesråd ønsker færdiggørelse af fortov der fører frem til bebyggelsen Vosnæsparken. Ved inddragelse af rabat på nordlig side af Vosnæsvej kan der sikres plads til gående (fortov) på den sydlige side.

13. Segaltvej 2-1 vej
Der opstår farlige trafikale situationer pga. manglende viden om vejens funktion, og det fører til en usikker vej for alle trafikanter: gående cyklende og biler.
Skødstrup Fællesråd ønsker informerende trafiktavler om vejens funktion.

14. Skødstrupvej/Bondehaven, byport + hastighedsdæmpning
Hastigheden ønskes nedsat ved indkørslen til Skødstrup ved etablering af helleanlæg med ændret vejføring.

16. Tilkørsel til Djurslandsmotorvejen ved Skødstrup
Der opstår ofte kø på Grenåvej for udkørsel fra Skødstrup mod syd, da mange bilister ved afkørsel fra Djurslandsmotorvejen har forkørselsret i rundkørsel, så bilister fra Skødstrup ikke kan komme ind i rundkørsel.
Skødstrup Fællesråd ønsker en højresvingsshunt mod syd fra Grenåvej, Skødstrup. Der findes i forvejen en højresvingsshunt på modsatte side for trafik mod nord fra Grenåvej i Skæring til Djurslandsmotorvejen. Alternativt anden trafikregulering, så trafikken fra Skødstrup ikke holder i kø 1 km derfra.

17. Grenåvej/Løgten Østervej, stitunnel
Indeholdt i Lokalplan 908

18. Bondehaven til Skødstrup Skov
I den sydlige side af Bondehaven ønsker vi fortovet videreført til Skødstrup Skov. Vejen bruges af mange institutionsbørn og er smal og usikker pga. dårlige oversigtsforhold ved indkørsel fra Hjortshøj.

19. Sti langs banen fra Gartnerhaven til Grenåvej.
Stien bruges til at komme til institutioner på Ny Studstrupvej og er vanskelig passabel på cykel pga. belægning med groft grus. Ønskes ændret til stenmel el. lign.

20. Grenåvej – gentænkning
Baggrund: Grenåvej tværs gennem Løgten-Skødstrup var indtil 1978 landevejen til Djursland, og vejens forløb gennem byen er i dag, som da den var den eneste vej fra Aarhus til Djursland. Grenåvej har sit udspring i Risskov og slutter i dag i den nordlige ende af Skødstrup.
Status: Vejforløbet leder tanken på en gennemkørselsvej, en transportvej, og i lyset af på den store vækst i 8541 til næsten 10.000 borgere er det tid at tænke anderledes for at inkludere de mange bløde trafikanter.
Over 1.200 skolebørn færdes hver dag til byens skole som ligger midt på Grenåvej. Det er også her, at borgernes aktive liv indenfor bevægelse og sport foregår, nemlig i hallen ved skolen og fodboldbanerne tæt derpå. Her ligger byens bibliotek og Rosenbakken, som rummer ældreboliger samt aktivitetscenter/lokalcenter Rosenbakken.
På bakken, midt i byen ud for skolen, findes vejens eneste sikre passage, – et torontolys.
Ca. 10.000 biler i døgnet kører frem og tilbage på Grenåvej. Grenåvej deler byen, og når man færdes på Grenåvej, er det som at køre på en landevej.
Det vil vi gerne ændre på. Vi vil gerne have en bygade i Løgten-Skødstrup.
En bygade til fordel for de bløde trafikanter som skal kunne krydse Grenåvej på en sikker måde. En gade, som gør opmærksom på bløde trafikanter, vil dæmpe bilers hastigheder, sikre sammenhængskraften og signalere, at vi befinder os i en by hvor der lever og bor mennesker.

21. Vejenes stand generelt
Bytorvet er meget ujævnt, delvist nedsunket, revnet og hullet.
På cykelstier er der revner, huller/fordybninger, ujævnheder og høje dæksler, så cyklisterne må køre slalom. Mange bruger ladcykler pga. trængsel på kørebanen, men behageligt er det ikke.

 

Sådan laver vi listen

Listen over ønskede anlægsprojekter bliver udarbejdet på baggrund af borgerhenvendelser, drøftelser i fællesrådet og et overordnet syn på trafiksituationen i byen.
Generelt er der brug for hastighedsnedsættelse så de mange fodgængere og cyklister kan færdes sikkert.
Dialogen med Aarhus Kommune om anlægsønsker begyndte i 2018 og er siden fulgt op med møder i 2019, herunder et lokalt møde hvor vi kørte rundt i byen. Der var enighed om de større projekter: Ny Studstrupvej/Lauritshøj, Kirkepladsen og Bondehaven/Stationsvangen/Dagli’Brugsen. For de tre gælder at trafikken blandes, og der er behov for bedre plads og sikre overgange for gående og cyklende.
Ny Studstrupvej/Lauritshøj og Kirkepladsen var på anlægsprogrammet til påbegyndelse i 2020. Der er nu etableret to bump på Ny Studstrupvej.
Anlægslisten med alle projekter, store som små, er ikke nødvendigvis opstillet i prioriteret rækkefølge.
Løgtenvej/Kirkeholtvej-projektet er næsten færdigt. Projektet er et ønske fra Syddjurs Kommune for at forbedre forholdene for pendlere ind mod Aarhus hver morgen. Der kommer et lyskryds, og trafikken vil kunne flyde fra alle retninger.

Af Af Inger Thranholm, formand for Skødstrup Fællesråd

 Læs flere artikler artikler om dit område her

Relaterede artikler

Collager i douchede farver pryder seks busbobler i Skødstrup og Lystrup.
Trafik & veje

Busboblerne får makeover

Af Birger Agergaard Foto Ruth Crone Foster I samarbejde med Aarhus Kommune og Midttrafik præsenterer Skødstrup-kunstneren Ruth Crone Foster sit seneste kunstprojekt, ”En åbning til

Cyklisterne må have tålmodighed med at få bedre cykelstier.
Trafik & veje

Dårlige cykelstier: Kommunen ser på det

Af Birger Agergaard foto Thomas Nykrog Det kommer ikke som nogen overraskelse for vejfolkene i Aarhus Kommune, når cyklisterne klager over elendige cykelstier gennem Løgten